中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Đặc điểm chủ yếu trong hoạt động kinh tế toàn thành phố trong 6 tháng đầu năm 2007
2006-10-08
 
Đặc điểm chủ yếu trong hoạt động kinh tế toàn thành phố trong 6 tháng đầu năm 2007
2008-10-20
 
(1) Phát triển kinh tế với tốc độ nhanh hơn, đặt nền tảng vững chắc cho việc hoàn thành kế hoạch cả năm.
Sáu tháng đầu năm 2007, GDP toàn thành đạt 47.177.000.000 NDT, tăng trưởng 16.7% so với cùng kỳ năm trước, tốc độ tăng trưởng nhanh hơn cùng kỳ năm trước 1.8 điểm phần trăm. Trong 3 ngành chủ yếu: nông nghiệp gia tăng 4.200.000.000 NDT, tăng trưởng 8.2%; công nghiệp gia tăng 15.958.000.000 NDT, tăng trưởng 20.1%; vận tải và dịch vụ gia tăng 27.019.000.000 NDT, tăng trưởng 16%. Ba ngành chính đều giữ mức phát triển ổn định, điều hòa, tỷ lệ cống hiến cho tăng trưởng kinh tế lần lượt là 4.5%, 39.8%, 55.8%.
 
Từ năm 2002 đến nay, kinh tế toàn thành đã liên tục giữ mức tăng trưởng 2 chữ số trong 22 quý. Từ năm 2006 trở lại đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế theo quý của toàn thành đã vượt mức 14% liên tục trong 6 quý. Sáu tháng đầu năm 2007, tốc độ tăng trưởng GDP lại một lần nữa đạt mức cao nhất từ năm 1995 đến nay về tốc độ tăng trưởng kinh tế tổng thể theo quý, thể hiện tính liên tục và ổn định, lành mạnh trong phát triển kinh tế toàn thành đã bước lên một tầm cao mới, tạo nền móng vững chắc cho việc thực hiện mục tiêu kinh tế toàn thành.
 (2) Ngành vận tải và dịch vụ vẫn là động lực chính thúc đẩy kinh tế tăng trưởng
Từ những cống hiến của ngành vận tài và dịch vụ có thể thấy rằng đây vẫn là động lực chính thúc đẩy kinh tế tăng trưởng. Trong 6 tháng đầu năm 2007, tỷ lệ cống hiến của nông nghiệp là 4.5%, giảm 0.5 điểm phần trăm so với năm trước; của công nghiệp là 39.8%, giảm 4.7 điểm phần trăm so với cùng kỳ, còn vận tải và dịch vụ lại đạt 55.8%, tăng 5.3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước, kéo theo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế toàn thành tăng thêm 9.3 điểm phần trăm, sức kéo cao hơn cùng kỳ năm trước 1.2 điểm phần trăm.
Xét trên biên độ tăng trưởng của 3 ngành chính trong 6 tháng đầu năm 2007, tốc độ tăng trưởng của công nghiệp là nhanh nhất, biên độ tăng trưởng là 20.1%, cao hơn GDP 3.4 điểm phần trăm. Sau đó là vận tải dịch vụ, biên độ tăng trưởng là 16%. So sánh với tốc độ tăng trưởng của cùng kỳ năm trước, trừ ngành vận tại dịch vụ ra, nông nghiệp và công nghiệp đều có chiều hướng đi xuống, trong đó nông nghiệp giảm 0.1 điểm phần trăm, công nghiệp giảm 2.7 điểm phân trăm, ngành vận tài và dịch vụ lại tăng 2.3 điểm phần trăm.
 Nếu xét đến “ 3 chiếc xe ngựa” trong phát triển kinh tế là tiêu dùng, đầu tư và xuất khẩu thì đầu tư vẫn là sức kéo chủ lực trong phát triển kinh tế toàn thành; trong vòng 6 tháng đầu năm 2007 tỷ lệ cống hiến cho tăng trưởng kinh tế của lĩnh vực đầu tư đạt 57.7%,kéo theo kinh tế toàn thành tăng trưởng 9.6 điểm phần trăm; của tiêu dùng là 40.9%, kéo theo kinh tế toàn thành tăng trưởng 6.8 điểm phần trăm; ảnh hưởng của xuất khẩu đối với kinh tế tuy có tăng nhưng tác dụng thúc đẩy kinh tế phát triển trong “3 chiếc xe ngựa” vẫn là yếu nhất, tỷ lệ cống hiến chỉ có 1.4%, chỉ kéo theo kinh tế toàn thành tăng trưởng 0.2 điểm phần trăm.
 
(3) Thu nhập ngân sách có xu hướng tăng rất tốt, chi tiêu cho giáo dục, bảo trợ xã hội và việc làm… tăng trưởng với biên độ lớn.
Trong xu hướng tăng trưởng ổn định, liên tục của kinh tế, thu nhập ngân sách toàn thành cũng thể hiện đà tăng trưởng rất tốt của mình. Sáu tháng đầu năm 2007, thu nhập ngân sách toàn thành là 7.251.000.000 NDT, tăng trưởng 19.58% so với cùng kỳ, trong đó thu nhập ngân sách địa phương đạt 3.326.000.000 NDT, tăng trưởng 19.98%. Chi tiêu ngân sách địa phương 4.781.000.000 NDT, tăng 24.05% so với cùng kỳ, trong đó dùng cho các dịch vụ công cộng thông thường, giáo dục, bảo trợ xã hội và việc làm… đều tăng với biên độ rộng, lần lượt tăng 34.95%, 34.58%, 35.99% so với cùng kỳ. Chi tiêu cho 3 mục đích trên chiếm 52.65% tổng chi tiêu ngân sách.
 
(4) Công nghiệp tiếp tục phát triển nhanh là điểm sáng trong phát triển kinh tế thành phố
Sản lượng tiếp tục tăng trưởng nhanh, cống hiến không nhỏ cho tăng trưởng kinh tế. Từ năm 2007 đến nay, trên cơ sở phát triển nhanh trong nửa đầu năm, sản xuất công nghiệp toàn thành vẫn duy trì xu hướng tăng trưởng nhanh. Sáu tháng đầu năm 2007, tổng giá trị sản phẩm công nghiệp của các doanh nghiệp quy mô lớn toàn thành phố đạt 30.406.000.000 NDT, tăng trưởng 29.73% so với cùng kỳ. Tháng 6, các doanh nghiệp quy mô lớn đã thực hiện được giá trị sản phẩm công nghiệp 5.556.000.000 NDT, liên tục 9 tháng duy trì giá trị sản phẩm hàng tháng vượt mức 4.000.000.000 NDT, thể hiện xu hướng phát triển ít có trong lịch sử. Trong vòng nửa đầu năm 2007, tỷ lệ cống hiến của công nghiệp đối với tăng trưởng kinh tế toàn thành đạt 34.9%, kéo theo kinh tế toàn thành tăng trưởng 5.8 điểm phần trăm. Trong các ngành kinh tế quốc dân của thành phố, công nghiệp cống hiến cho tăng trưởng kinh tế là nhiều nhất.
 Hiệu ích kinh tế của công nghiệp được nâng cao rõ rệt. Từ tháng 3 năm 2007, chỉ số tổng hợp về hiệu ích kinh tế của công nghiệp trong các doanh nghiệp cỡ lớn đã vượt quá con số 200, từ tháng 1 đến tháng 5, chỉ số tổng hợp về hiệu ích kinh tế của công nghiệp trong các doanh nghiệp cỡ lớn 203.72, tăng 29.77 điểm so với cùng kỳ trước đó; thu nhập do tiêu thụ sản phẩm 19.589.000.000 NDT, tăng 25.47% so với cùng kỳ; tổng doanh thu đã thực hiện được là 2.258.000.000 NDT, tăng 28.72% so với cùng kỳ, trong đó lợi nhuận ròng sau khi bù trừ lãi lỗ là 868.000.000 NDT, tăng 47.04% so với cùng kỳ năm trước. Trong 703 doanh nghiệp có quy mô trên toàn thành, có 508 doanh nghiệp có lãi, chiếm 72.26%. Mức độ thua lỗ của các doanh nghiệp kinh doanh không tốt giảm 48.87%; trong 34 ngành công nghiệp có 29 ngành nghề tăng lợi nhuận, chiếm 85.29%.
 
Những ngành nghề trụ cột cống hiến rất lớn. Nửa đầu năm 2007, trong 35 ngành nghề công nghiệp toàn thành, có 28 ngành nghề duy trì mức độ tăng trưởng, trong đó có 26 ngành nghề tăng trưởng 2 con số, ngành chế biến thực phẩm, ngành nghề cung cấp cho điện lực và nhiệt năng, 6 ngành nghề trụ cột như ngành nghề chế tạo nguyên liệu hóa chất và hóa chất, ngành khoáng sản phi kim, ngành thuốc lá, ngành gia công thuốc chữa bệnh…có giá trị sản phẩm đạt 17.999.000.000 NDT, tăng 27.3% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 59.2% của các doanh nghiệp có quy mô trên toàn thành, tỷ lệ cống hiến cho tăng trưởng kinh tế là 55.4%, đưa tỷ lệ tăng trưởng ngành công nghiệp có quy mô lên thêm 16.47 điểm phần trăm.
Tác động thúc đẩy của các doanh nghiệp cỡ vừa và lớn cũng như các doanh nghiệp cực lớn là rất rõ rệt. Sáu tháng đầu năm 2007, 67 doanh nghiệp công nghiệp vừa và lớn trên toàn thành phố đã hoàn thành tổng sản lượng đạt 14.053.000.000 NDT, chiếm 46.22% tỷ trọng tổng giá trị sản lượng công nghiệp có quy mô, tăng trưởng 24.55%, tỷ lệ cống hiến cho tăng trưởng chung 39.75%, kéo mức tăng trưởng công nghiệp có quy mô toàn thành lên thêm 11.82 điểm phần trăm.
Nửa đầu năm 2007, số doanh nghiệp công nghiệp có tài sản trên trăm triệu NDT (trên hai nghìn tỷ VNĐ) của toàn thành phố là 62 doanh nghiệp, tăng thêm 17 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2006, tổng giá trị sản phẩm mà họ thực hiện được đạt 16.697.000.000 NDT, chiếm 54.91% tỷ trọng tổng giá trị sản lượng công nghiệp có quy mô toàn thành, tăng trưởng 26.9%, tỷ lệ cống hiến cho tăng trưởng chung là 50.8%, đẩy tỷ lệ tăng trưởng công nghiệp có quy mô của toàn thành phố lên thêm 15.1 điểm phần trăm.
Sản lượng sản phẩm công nghiệp chính tăng trưởng với biên độ lớn. Sáu tháng đầu năm 2007, trong số 146 loại sản phẩm công nghiệp chính, có 61.64% là duy trì tăng trưởng, trong đó kính phẳng tăng 164.8%,đường tăng 50.3%, gỗ ép tăng 39.3%, nhôm xây dựng tăng 29.1%, bia 26.2%, tinh bột 25.9%, giấy xeo và giấy bìa 20.9%, thuốc lá tăng 18.3%.
 
(5) Sản phẩm nông nghiệp tăng ổn định, sản lượng của sản phẩm chính tăng trưởng.
Năm 2007 đến nay, với mục tiêu phát triển nông nghiệp hiện đại, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới XHCN, toàn thành phố đã tiếp tục đẩy mạnh, hoàn thiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, tăng cường sức mạnh tập trung xây dựng hạ tầng cơ sở nông thôn, nâng cao năng lực sản xuất tổng hợp trong nông nghiệp, nhờ đó kinh tế nông nghiệp đã thể hiện xu thế phát triển ổn định, lành mạnh. Nửa đầu năm 2007, tổng giá trị sản phẩm của các ngành nông lâm ngư nghiệp đạt 7.210.000.000 NDT, tăng trưởng 8.29% so với cùng kỳ năm trước.
Diện tích trồng trọt trong nông nghiệp tiếp tục gia tăng. Dưới sự ảnh hưởng của các nhân tố mang tính chính sách như giá cả nông sản cao ổn định và miễn thuế nông nghiệp cũng như trợ giá lương thực…, nông dân ngày càng tích cực sản xuất, không ngừng mở rộng diện tích trồng trọt, trong vòng 6 tháng đầu năm 2007, toàn thành phố đã hoàn thành công việc trồng trọt trên 608.100 hecta, tăng 10.200 hecta so với cùng kỳ, tăng trưởng 2.53%. Trong đó: diện tích trồng lương thực là 204.200 hecta, giảm 2.000 hecta - 0.97% so với trước; diện tích trồng mía là 154.200 hecta, tăng 17.500 hec ta, tăng trưởng 12.81%; diện tích trồng rau màu là 111.300 hecta, tăng thêm 2.700 hecta, tăng trưởng 2.47%. Diện tích trồng lương thực có giảm nhưng tỷ lệ lương thực chất lượng cao lại tăng. Theo phản ánh của các cơ quan về nông nghiệp, năm 2007 toàn thành phố mở rộng diện tích trồng lúa siêu cấp đạt 20.000 hecta, tăng 29%; diện tích trồng lúa tạp vụ đã chiếm 68.24% diện tích của vụ chiêm, tăng 2.22 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Sự mở rộng diện tích trồng lúa siêu cấp và lúa tạp vụ sẽ tăng sản lượng thu hoạch trên một đơn vị diện tích, gia tăng sản lượng lương thực.
Chăn nuôi gia cầm vẫn là điểm sáng của ngành chăn nuôi. Những năm gần đay, cùng với sự xuất hiện của các công ty chăn nuôi, hình thức chăn nuôi sản xuất “Công ty + Hộ nông dân” ngày càng phổ biến, đẩy mạnh sử phát triển nhanh chóng của ngành chăn nuôi như chăn nuôi gia cầm, lợn thịt… Số lượng gia cầm xuất chuồng trong 6 tháng đầu năm 2007 là 46.601.700 con, tăng trưởng 16.24%, 2.080.300 con lợn xuất chuồng, tăng trưởng 2.24%; tổng sản lượng thịt toàn thành 243.200 tấn, tăng trưởng 6.43%; sản lượng sữa bò toàn thành phố đạt 18.500 tấn, tăng trưởng12.0% so với cùng kỳ năm trước.
Rau màu và hoa quả bội thu. Sản lượng rau màu toàn thành nửa đầu năm 2007 là 1.443.800 tấn, tăng 43.700 tấn, tăng trưởng 3.12%; sản lượng hoa quả là 166.200 tấn, tăng 16.100 tấn, tăng trưởng 10.75%, trong đó: sản lượng chuối là 68.500 tấn, tăng trưởng 0.53%; sản lượng vải là 35.500 tấn, tăng trưởng 46.84%.
Quy mô sản xuất ngư nghiệp tăng dần. Tổng sản lượng thủy sản toàn thành trong 6 tháng đầu năm 2007 đạt 85.500 tấn, tăng 5.900 tấn, tăng trưởng 7.37% so với cùng kỳ năm trước.
(6) Quy mô đầu tư được mở rộng hơn nữa, đầu tư cải tạo kỹ thuật công nghiệp tăng nhanh.
Từ năm 2007 trở lại đây, đầu tư tài sản cố định toàn thành vẫn tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng, quy mô đầu tư ngày càng lớn, trong 6 tháng đầu năm 2007, tổng đầu tư tài sản cố định xã hội toàn thành đạt 21.120.000.000 NDT, tăng trưởng so với cùng kỳ 24.27%, trong đó đầu tư tài sản cố định cho huyện thị đã hoàn thành tích lũy đạt 19.174.000.000 NDT, tăng trưởng 23.59%. Từ tháng 1 đến tháng 6, đầu tư xây dựng cơ bản toàn thành đạt 7.071.000.000 NDT, tăng trưởng 3.17%, đầu tư cải tạo thay mới 3.614.000.000 NDT, tăng trưởng 36.21%, đầu tư vào nhà đất 8.091.000.000 NDT, tăng trưởng 40.11%.
Đầu tư bất động sản đứng đầu trong các loại hình đầu tư, và vẫn duy trì xu hướng tăng trưởng với tốc độ cao. Đầu tư bất động sản toàn thành phố trong năm 2007 vẫn tiếp tục thể hiện xu hướng “ khởi điểm nhanh, phát triển mạnh”, là động lực chính đẩy mạnh đầu tư tài sản cố định toàn thành. Sáu tháng đầu năm 2007, đầu tư nhà đất toàn thành đạt 8.091.000.000 NDT, tổng lượng đầu tư cao hơn đầu từ xây dựng cơ bản, chiếm 38.31% lượng đầu tư tài sản cố định toàn thành, đứng đầu trong các lọi hình đầu tư. Tốc độ tăng trưởng về đầu tư bất động sản cao hơn mức trung bình của toàn thành 15.84 điểm phần trăm. Tỷ lệ cống hiến cho tăng trưởng đầu tư tài sản cố định huyện thị toàn thành phố đạt 63.3%, kéo theo tỷ lệ tăng trưởng đầu tư toàn thành tăng thêm 13.63 điểm phần trăm.
Tốc độ tăng trưởng đầu tư cải tạo kỹ thuật trong công nghiệp đang lên rất nhanh. Cùng với việc thực hiện không ngừng nghỉ chiến lược “thành phố công nghiệp mạnh”, đầu từ công nghiệp toàn thành vẫn tiếp tục giữ tốc độ phát triển nhanh. Trong nửa đầu năm 2007, đầu tư công nghiệp toàn thành đã hoàn thành 4.135.000.000 NDT, tăng trưởng 37.93% so với năm trước, cao hơn tốc độ tăng trưởng trung bình của thành phố 13.66 điểm phần trăm, tỷ lệ cống hiến cho tăng trưởng đầu tư toàn thành đạt 27.57%. Trong đó đầu tư cải tạo kỹ thuật công nghiệp đã hoàn thành tích lũy đạt 3.211.000.000NDT, tăng 56.33% so với năm trước.
Đầu tư cá thể, tư nhân ngày càng mạnh. Nửa đầu năm 2007, tư nhân cá thể hoàn thành đầu tư 7.429.000.000 NDT, tăng trưởng 36.88%, chiếm 35.18% đầu tư tài sản cố định toàn xã hội, biên độ tăng trưởng cao hơn mức bình quân toàn thành 12.61 điểm phần trăm, tổng giá trị và biên độ tăng trưởng đều đứng đầu các loại hình đầu tư kinh tế.
 (7) Các loại hình thị trường đều nhộn nhịp và phát đạt, thể hiện xu thế phát triển tốt.
Thị trường hàng tiêu dùng tiếp tục phát đạt. Tổng giá trị bán lẻ hàng tiêu dùng xã hội toàn thành trong nửa đầu năm 2007 là 24.609.000.000 NDT, tăng trưởng 16.22%, biên độ tăng trưởng tăng 2.26 điểm phần trăm. Hàng tiêu dùng cao cấp tiếp tục bán chạy. Tổng giá trị bán lẻ ô tô nửa đầu năm 2007 là 3.213.000.000NDT, tăng trưởng 16.32%. Xu hướng phát triển của ngành dịch vụ ăn uống vẫn đạt cao trào. Tổng giá trị bán lẻ trong ngành khách sạn nhà hàng là 2.707.000.000, tăng trưởng 16.96%, cao hơn tổng giá trị bán lẻ hàng tiêu dùng xã hội 0.74 điểm phần trăm.
Thị trường tài chính, bảo hiểm, bưu điện tăng trưởng ổn định. Đến cuối tháng 6, tổng giá trị cho vay của các tổ chức tài chính toàn thành đạt 185.394.000.000 NDT, tăng trưởng 11.51% so với đầu năm, tổng giá trị các khoản tiền gửi của các tổ chức tài chính đạt 171.270.000.000 NDT, tăng trưởng 8.04% so với đầu năm, trong đó tổng giá trị tiền gửi tiết kiểm của dân cư thành thị và xã huyện là 71.376.000.000 NDT, tăng trưởng 4.74% so với đầu năm. Sáu tháng đầu năm 2007, thu nhập từ tiền nộp bảo hiểm toàn thành đạt 1.381.000.000 NDT, tăng trưởng 21.6%, tổng giá trị nghiệp vụ bưu chính đạt 3.966.000.000 NDT, tăng trưởng 19.86% so với cùng kỳ năm trước.
Thị trường bất động sản vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh, giá chung cư tăng chậm. Sáu tháng đầu năm 2007, diện tích xây chung cư toàn thành là 17.036.900m2, tăng trưởng 30% so với cùng kỳ năm trước; diện tích bán được đạt 2.613.900m2, tăng trưởng 56.49%; tổng giá trị tiêu thụ nhà chung cư 8.125.000.000 NDT, tăng trưởng 65.73% so với cùng kỳ năm trước. Sáu tháng đầu năm 2007, giá bán chung cư bình quân là 3.108m2, tăng 5.84%, trong đó giá bán nhà giao ngay là 2.771 NDT/m2, tăng 4.42%, giá nhà giao chậm là 3.034 NDT/m2, tăng 10.84% so với cùng kỳ năm trước.
Thị trường du lịch tăng ổn định. Sáu tháng đầu năm 2007, toàn thành đón 9.560.800 lượt khách du lịch trong và ngoài nước, tăng trưởng 10.26% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: khách nước ngoài là 56.400 lượt người, tăng trưởng 12.49%, khách trong nước 9.504.400 lượt người, tăng trưởng 10.26%. Thu nhập từ du lịch sáu tháng đầu năm 2007 đạt 5.188.000.000 NDT, tăng trưởng 14.45%. Trong đó thu nhập từ khách du lịch nước ngoài 125.000.000 NDT, tăng trưởng 16.96%, từ khách quốc nội 5.062.000.000 NDT, tăng trưởng 14.39%.
Thị trường ngoại thương tăng trưởng mạnh. Tổng giá trị kim ngạch XNK toàn thành phố nửa đầu năm 2008 đạt 541.000.000 USD, tăng trưởng 36.96% so với cùng kỳ năm trước, tốc độ tăng trưởng cao hơn 22.04 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2006. Trong đó, xuất khẩu 422.000.000 USD, tăng trưởng 34.4%; nhập khẩu 119.000.000 USD, tăng trưởng 46.9%. Chênh lệch tỷ lệ thuận giữa xuất nhập khẩu đạt 303.000.000 USD, tăng trưởng 30.07%.    
 
(8) Thu nhập dân cư đạt tăng trưởng 2 con số, biên độ tăng trưởng của vật giá ổn định
Đồng thời với sự phát triển kinh tế với tốc độ cao, mặt bằng thu nhập dân cư toàn thành phố tăng ổn định, cũng đạt tăng trưởng 2 con số song song với tăng trưởng kinh tế. Sáu tháng đầu năm 2007, lương bình quân của nhân viên tại chức toàn thành phố đạt 10756 NDT, tăng 1363 NDT, tăng trưởng 14.51%; thu nhập có thể chi tiêu của cư dân toàn thành là 6032 NDT, tăng 700NDT so với cùng kỳ năm trước, tăng trưởng 13.12%, trong đó thu nhập có thể chi tiêu của dân thành thị là 6406 NDT, tăng 625 NDT, tăng trưởng 10.83%; thu nhập tiền mặt của nông dân đạt 2432NDT, đạt 359 NDT, tăng trưởng 17.35%.
 Tỷ lệ gia tăng Chỉ Số Giá Sản Phẩm ổn định. Sáu tháng đầu năm 2007, Chỉ Số Gía Sản Phẩm toàn thành tích lũy đạt 102.3, tăng 2.3% so với cùng kỳ năm trước, từ Chỉ Số Gúa Sản Phẩm của 8 loại hàng hóa chính cho thấy giá cả thực phẩm tăng tương đối nhiều. tăng 6.5% so với cùng kỳ năm trước, cao nhất trong rổ hàng hóa. Biên độ giảm giá lớn nhất là quần áo, giảm 2.5% so với cùng kỳ năm trước.
   
(9) Bước phát triển kinh tế huyện thị tăng nhanh, có tác động đẩy mạnh kinh tế toàn thành phố.
Từ năm 2007 đến nay, kinh tế huyện thị phát triển nhanh, trong các chỉ số kinh tế chính không ít những chỉ số tăng trưởng còn cao hơn thành thị và toàn thành phố. Sáu tháng đầu năm 2007, tổng giá trị sản phẩm của 6 huyện tăng trưởng 18.3% so với cùng kỳ năm trước, tốc độ tăng trưởng nhanh hơn toàn thành phố 1.6 điểm phần trăm, cao hơn khu vực thành thị 2.3 điểm phần trăm, hơn quý một 0.5 điểm phần trăm; tổng giá trị sản phẩm công nghiệp quy mô của 6 huyện tăng trưởng 41.05% so với cùng kỳ năm trước, hơn toàn thành 11.32 điểm phần trăm, cao hơn khu vực thành thị 11.98 điểm phần trăm; tổng giá trị đầu tư TSCĐ toàn xã hội của 6 huyện tăng trưởng 19.56% so với cùng kỳ năm trước, chậm hơn toàn thành 3.91 điểm phần trăm, nhanh hơn khu vực thành thị 3.91 điểm phần trăm. Ngoài ra, thu nhập có thể chi phối của cư dân huyện thị, thu nhập tiền mặt bình quân của nông dân cũng cao hơn của toàn thành phố và khu vực thành thị.


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.