中文简体 | English | ฉบับภาษาไทย | Home  
Tin tức chính trị
Ấn tượng Nam Ninh
Cuộc sống Nam Ninh
Tư vấn Thương Mại
Dịch vụ du lịch
Hướng dẫn dịch vụ
Từ khóa: 

Mục lục các dự án được các ban ngành trực thuộc thành phố phê duyệt
2006-10-08
 
Mục lục các dự án được các ban ngành trực thuộc thành phố phê duyệt
2009-11-12
 
STT
Tên cơ quan hoặc ban ngành trực thuộc thành phố
Dự án được xử lý
Các cấp xử lý
Thời hạn xử lý dự án
Căn cứ để quy định thời gian giải quyết
1
1. Ủy ban cải cách và phát triển thành phố Nam Ninh
Duyệt dự án đầu tư của chính phủ
Phòng đầu tư, phòng xã hội, phòng kinh tế nông thôn, phòng đặc khu, phòng công nghiệp, phòng đầu tư nước ngoài, phòng kinh tế thương mại, phòng khoa học kỹ thuật
Trong vòng 7 ngày làm việc, với các việc phải thông qua nhiều ban ngành thì trong vòng 10 ngày làm việc
“Quyết định cải cách thể chế đầu tư của Quốc vụ viện” số [2004]20 do Quốc vụ viện ban hành
2
Duyệt Báo cáo khả thi dự án đầu tư của chính phủ
Phòng đầu tư, phòng xã hội, phòng kinh tế nông thôn, phòng đặc khu, phòng công nghiệp, phòng đầu tư nước ngoài, phòng kinh tế thương mại, phòng khoa học kỹ thuật
Trong vòng 7 ngày làm việc, với các việc phải thông qua nhiều ban ngành thì trong vòng 10 ngày làm việc
“Quyết định cải cách thể chế đầu tư của Quốc vụ viện” số [2004]20 do Quốc vụ viện ban hành
3
Duyệt kế hoạch sơ bộ Dự án đầu tư của chính phủ
Phòng đầu tư, phòng xã hội, phòng kinh tế nông thôn, phòng đặc khu, phòng công nghiệp, phòng đầu tư nước ngoài, phòng kinh tế thương mại, phòng khoa học kỹ thuật
Trong vòng 7 ngày làm việc, với các việc phải thông qua nhiều ban ngành thì trong vòng 10 ngày làm việc
“Quyết định cải cách thể chế đầu tư của Quốc vụ viện” số [2004]20 do Quốc vụ viện ban hành
4
Đưa ra kế hoạch đầu tư năm thuộc Dự án đầu tư của chính phủ
Phòng đầu tư, phòng xã hội, phòng kinh tế nông thôn, phòng đặc khu, phòng công nghiệp, phòng đầu tư nước ngoài, phòng kinh tế thương mại, phòng khoa học kỹ thuật
Trong vòng 7 ngày làm việc, với các việc phải thông qua nhiều ban ngành thì trong vòng 10 ngày làm việc
“Quyết định cải cách thể chế đầu tư của Quốc vụ viện” số [2004]20 do Quốc vụ viện ban hành
5
Đề nghị sửa đổi (điều chỉnh) Dự án đầu tư của chính phủ
Phòng đầu tư, phòng xã hội, phòng kinh tế nông thôn, phòng đặc khu, phòng công nghiệp, phòng đầu tư nước ngoài, phòng kinh tế thương mại, phòng khoa học kỹ thuật
Trong vòng 7 ngày làm việc, với các việc phải thông qua nhiều ban ngành thì trong vòng 10 ngày làm việc
“Quyết định cải cách thể chế đầu tư của Quốc vụ viện” số [2004]20 do Quốc vụ viện ban hành
6
Báo cáo xét duyệt Dự án đầu tư của doanh nghiệp thuộc quyền phê duyệt của Nhà nước và Khu tự trị
Phòng đầu tư, phòng xã hội, phòng kinh tế nông thôn, phòng đặc khu, phòng công nghiệp, phòng đầu tư nước ngoài, phòng kinh tế thương mại, phòng khoa học kỹ thuật
7 ngày làm việc, sau khi được duyệt, có thể kéo dài thêm 5 ngày làm việc
“Quyết định cải cách thể chế đầu tư của Quốc vụ viện” số [2004]20 do Quốc vụ viện ban hành, “Thông tư về việc phát hành phương pháp đăng ký xét duyệt và mục lục phê chuẩn dự án đầu tư của các doanh nghiệp Khu tự trị dân tộc Choang – Quảng Tây do UBND Khu tự trị ban hành” số UBNDQT [2005]34, “Thông tư về việc phát hành các văn bản đồng bộ trong cải cách thể chế đầu tư doanh nghiệp như Mục lục các dự án đầu tư được phê duyệt do UBND thành phố Nam Ninh ban hành” số UBNDNN[2005]229
7
Duyệt các dự án đầu tư của doanh nghiệp thuộc quyền phê duyệt của thành phố Nam Ninh
Phòng đầu tư, phòng xã hội, phòng kinh tế nông thôn, phòng đặc khu, phòng công nghiệp, phòng đầu tư nước ngoài, phòng kinh tế thương mại, phòng khoa học kỹ thuật
7 ngày làm việc, sau khi được duyệt, có thể kéo dài thêm 5 ngày làm việc
“Quyết định cải cách thể chế đầu tư của Quốc vụ viện” số [2004]20 do Quốc vụ viện ban hành, “Thông tư về việc phát hành phương pháp đăng ký xét duyệt và mục lục phê chuẩn dự án đầu tư của các doanh nghiệp Khu tự trị dân tộc Choang – Quảng Tây do UBND Khu tự trị ban hành” số UBNDQT [2005]34, “Thông tư về việc phát hành các văn bản đồng bộ trong cải cách thể chế đầu tư doanh nghiệp như Mục lục các dự án đầu tư được phê duyệt do UBND thành phố Nam Ninh ban hành” số UBNDNN[2005]229
8
Báo cáo xét duyệt các dự án đầu tư tại nước ngoài thuộc quyền phê duyệt của Nhà nước và Khu tự trị
Phòng đầu tư nước ngoài
7 ngày làm việc
“Quyết định cải cách thể chế đầu tư của Quốc vụ viện” số [2004]20 do Quốc vụ viện ban hành, “Thông tư về việc phát hành phương pháp đăng ký xét duyệt và mục lục phê chuẩn dự án đầu tư của các doanh nghiệp Khu tự trị dân tộc Choang – Quảng Tây do UBND Khu tự trị ban hành” số UBNDQT [2005]34, “Thông tư về việc phát hành các văn bản đồng bộ trong cải cách thể chế đầu tư doanh nghiệp như Mục lục các dự án đầu tư được phê duyệt do UBND thành phố Nam Ninh ban hành” số UBNDNN[2005]229
9
Báo cáo xét duyệt các dự án có vốn đầu tư nước ngoài thuộc quyền phê duyệt của Nhà nước và Khu tự trị
Phòng đầu tư nước ngoài
7 ngày làm việc, sau khi được duyệt, có thể kéo dài thêm 5 ngày làm việc
“Quyết định cải cách thể chế đầu tư của Quốc vụ viện” số [2004]20 do Quốc vụ viện ban hành, “Thông tư về việc phát hành phương pháp đăng ký xét duyệt và mục lục phê chuẩn dự án đầu tư của các doanh nghiệp Khu tự trị dân tộc Choang – Quảng Tây do UBND Khu tự trị ban hành” số UBNDQT [2005]34, “Thông tư về việc phát hành các văn bản đồng bộ trong cải cách thể chế đầu tư doanh nghiệp như Mục lục các dự án đầu tư được phê duyệt do UBND thành phố Nam Ninh ban hành” số UBNDNN[2005]229
10
Phê duyệt các dự án có vốn nước ngoài đầu tư xây dựng cơ bản thuộc quyền phê duyệt cùa thành phố Nam Ninh
Phòng đầu tư nước ngoài
7 ngày làm việc, sau khi được duyệt, có thể kéo dài thêm 5 ngày làm việc
“Quyết định cải cách thể chế đầu tư của Quốc vụ viện” số [2004]20 do Quốc vụ viện ban hành, “Thông tư về việc phát hành phương pháp đăng ký xét duyệt và mục lục phê chuẩn dự án đầu tư của các doanh nghiệp Khu tự trị dân tộc Choang – Quảng Tây do UBND Khu tự trị ban hành” số UBNDQT [2005]34, “Thông tư về việc phát hành các văn bản đồng bộ trong cải cách thể chế đầu tư doanh nghiệp như Mục lục các dự án đầu tư được phê duyệt do UBND thành phố Nam Ninh ban hành” số UBNDNN[2005]229
11
Phê duyệt các dự án theo quy định phải đấu thầu nhưng do trong trường hợp đặc biệt được miễn đấu thầu
Phòng đầu tư, phòng xã hội, phòng kinh tế nông thôn, phòng đặc khu, phòng công nghiệp, phòng kinh tế thương mại, phòng khoa học kỹ thuật, phòng đầu tư nước ngoài
7 ngày làm việc, sau khi được duyệt, có thể kéo dài thêm 5 ngày làm việc
Khu tự trị dân tộc Choang – Quảng Tây thực hiện Quy định “Luật đầu tư Nước CHND Trung Hoa”, “Ý kiến thực thi về tăng cường quản lý đấu thầu công trình đầu tư của chính phủ” của Cục tứ ủy Nam Ninh
12
Phê duyệt hình thức đấu thầu và hình thức tổ chức đấu thầu (mời thầu) của các dự án theo quy định phải đấu thầu
Phòng đầu tư, phòng xã hội, phòng kinh tế nông thôn, phòng đặc khu, phòng công nghiệp, phòng kinh tế thương mại, phòng khoa học kỹ thuật, phòng đầu tư nước ngoài
7 ngày làm việc, sau khi được duyệt, có thể kéo dài thêm 5 ngày làm việc
Khu tự trị dân tộc Choang – Quảng Tây thực hiện Quy định “Luật đầu tư Nước CHND Trung Hoa”, “Ý kiến thực thi về tăng cường quản lý đấu thầu công trình đầu tư của chính phủ” của Cục tứ ủy Nam Ninh
13
Phê duyệt hình thức đấu thầu và hình thức tổ chức đấu thầu (chỉ định thầu) của các dự án theo quy định phải đấu thầu
Phòng đầu tư, phòng xã hội, phòng kinh tế nông thôn, phòng đặc khu, phòng công nghiệp, phòng kinh tế thương mại, phòng khoa học kỹ thuật, phòng đầu tư nước ngoài
7 ngày làm việc, sau khi được duyệt, có thể kéo dài thêm 5 ngày làm việc
Khu tự trị dân tộc Choang – Quảng Tây thực hiện Quy định “Luật đầu tư Nước CHND Trung Hoa”, “Ý kiến thực thi về tăng cường quản lý đấu thầu công trình đầu tư của chính phủ” của Cục tứ ủy Nam Ninh
14
2. Cục dân chính thành phố Nam Ninh
Đăng ký thành lập các đoàn thể xã hội
Bàn làm việc của Cục dân chính trong Tòa nhà xét duyệt hành chính Thành phố
10 ngày làm việc
Điều lệ quản lý đăng ký đoàn thể xã hội
15
Đăng ký thành lập đơn vị phi doanh nghiệp tư nhân
Bàn làm việc của Cục dân chính trong Tòa nhà xét duyệt hành chính Thành phố
5 ngày làm việc
“Điều lệ tạm thời trong quản lý đăng ký đơn vị phi doanh nghiệp tư nhân” (điều lệnh số 251 của Quốc vụ viện)
16
3. Cục địa chấn thành phố Nam Ninh
Xác nhận yêu cầu xây dựng công trình phòng chống động đất
Bàn làm việc Cục địa chấn trong Tòa nhà xét duyệt hành chính Thành phố
2 ngày làm việc
“Luật cấp phép hành chính Nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa”
17
4. Cục phát thanh truyền hình thành phố Nam Ninh
Cấp phép cho tiết mục truyền hình thu trong nước
Phòng sự nghiệp khoa học kỹ thuật
1 ngày làm việc
Được sự đồng ý của các ban ngành quản lý phát thanh truyền hình cấp huyện, khku tự trị, phù hợp với các quy định có liên quan
18
Phê duyệt thành lập hệ thống truyền hình cáp tại các khu dân cư trong thành phố
 
5 ngày làm việc
Phù hợp với điều kiện xét duyệt, có bản vẽ thiết kế, đã được khảo sát tại hiện trường
19
5. Ủy ban quản lý giám sát tài sản quốc gia thành phố Nam Ninh
Phê duyệt doanh nghiệp giám sát được phép thay đổi, chuyển nhượng quyền sở hữu tài sản nhà nước, xử lý tài sản
Phòng quản lý quyền sở hữu tài sản
24 ngày làm việc
“Biện pháp tạm thời về quản lý chuyển nhượng quyền sở hữu tài sản nhà nước của doanh nghiệp” (sắc lệnh số 3 do Bộ tài chính Ủy ban tài sản quốc gia Quốc vụ viện ban hành)
20
Đăng ký chiếm hữu quyền sở hữu tài sản nhà nước của doanh nghiệp giám sát
Phòng quản lý quyền sở hữu tài sản
24 ngày làm việc
“Biện pháp quản lý đăng ký quyền sở hữu tài sản nhà nước của doanh nghiệp” (sắc lệnh số 192 của Quốc vụ viện)
21
Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp giám sát
Phòng cải cách cải tổ, phòng quản lý quyền sở hữu, phòng thống kê đánh giá, phòng chính sách pháp quy
60 ngày làm việc
“Thông tư về ý kiến thực thi quy chuẩn hóa hơn nữa công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước do Văn phòng Quốc vụ viện chuyển cho Ủy ban tài sản quốc gia” (số〔2005〕60 do Văn phòng Quốc vụ viện ban hành)
22
6, Ủy ban xây dựng thành phố Nam Ninh
Báo cáo lập dự án công trình xây dựng
Bàn làm việc của Ủy ban xây dựng tại Tòa nhà xét duyệt hành chính thành phố
1 ngày làm việc
“Biện pháp quản lý báo cáo lập dự án công trình xây dựng” số [1994]482 của Cục xây dựng Bộ xây dựng ban hành, “Điều lệ quản lý thị trường xây dựng Quảng Tây” và đảm bào làm việc công khai
23
Vào sổ thẩm tra bản vẽ thi công công trình xây dựng
Phòng khoa học kỹ thuật
7 ngày làm việc
“Quy định quản lý thẩm tra văn bản thiết kế bản vẽ thi công hạ tầng cơ sở hành chính của thành phố hoặc xây dựng nhà” (sắc lệnh số 134 của Bộ xây dựng), “Thông tư về các vấn đề liên quan đến việc thực thi ‘Quy định quản lý thẩm tra văn bản thiết kế bản vẽ thi công hạ tầng cơ sở hành chính của thành phố hoặc xây dựng nhà’ (số [2004]203 do Cục chất lượng Bộ xây dựng ban hành), “Thông tư của Ủy ban xây dựng thành phố Nam Ninh về việc in ấn phát hành ‘Quy định thử nghiệm trong quản lý thẩm tra văn bản bản vẽ thi công xây dựng nhà tại thành phố Nam Ninh” số[2005]2 của Phòng kỹ thuật Ủy ban xây dựng Nam Ninh
24
Đăng ký giám sát chất lượng công trình xây dựng
Bàn làm việc của Ủy ban xây dựng tại Tòa nhà xét duyệt hành chính thành phố
Hoàn tất trong ngày
Cam kết làm việc công khai
25
Đăng ký vào sổ nghiệm thu hoàn thành công trình
Phòng tổng hợp Trạm giám sát chất lượng
Hoàn tất trong ngày
Cam kết làm việc công khai
26
Đăng ký báo cáo giám sát an toàn công trình xây dựng
Phòng tổng hợp Trạm giám sát an toàn
Hoàn tất trong ngày
Cam kết làm việc công khai
27
Phát “Giấy phép thi công công trình xây dựng”
Phòng quản lý xây dựng
8 ngày làm việc
“ Luật cấp phép hành chính Nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa”, “ Quy định quản lý cấp phép thi công công trình xây dựng” sắc lệnh số 71 của Bộ xây dựng
28
Phát “ Giấy phép tháo dỡ nhà trong thành phố”
Văn phòng tháo dỡ nhà ở các quận
30 ngày làm việc
“ Điều lệ tháo dỡ nhà trong thành phố” sắc lệnh số 305 của Quốc vụ viện, “Quy định chi tiết của Khu tự trị dân tộc Choang – Quảng Tây trong việc thực thi ‘Điều lệ tháo dỡ nhà trong thành phố’ sắc lệnh số 4 của UBND Khu tự trị dân tộc Choang – Quảng Tây
29
Xét duyệt gia hạn thao dỡ nhà trong thành phố
Văn phòng tháo dỡ nhà ở các quận
15 ngày làm việc
“ Điều lệ tháo dỡ nhà trong thành phố” sắc lệnh số 305 của Quốc vụ viện, “Quy định chi tiết của Khu tự trị dân tộc Choang – Quảng Tây trong việc thực thi ‘Điều lệ tháo dỡ nhà trong thành phố’ sắc lệnh số 4 của UBND Khu tự trị dân tộc Choang – Quảng Tây
30
7. Ủy ban kinh tế thành phố Nam Ninh
Xét duyệt cải tạo kỹ thuật các công trình lớn và công trình có hạn chế trong quyền hạn
Phòng đầu tư công nghiệp và cải tạo kỹ thuật
20 ngày làm việc
Quy định tạm thời về xét duyệt dự án đầu tư của doanh nghiệp thành phố Nam Ninh ( số [2005]229 của Văn phòng UBND thành phố Nam Ninh)
31
Xét duyệt dự án cải tạo kỹ thuật đầu tư nước ngoài trong quyền hạn
Phòng đầu tư công nghiệp và cải tạo kỹ thuật
20 ngày làm việc
Quy định tạm thời về xét duyệt dự án đầu tư của doanh nghiệp thành phố Nam Ninh ( số [2005]229 của Văn phòng UBND thành phố Nam Ninh)
32
Báo cáo xét duyệt sơ bộ các dự án cải tạo công trình lớn và công trình có hạn chế thuộc quyền xét duyệt của Nhà nước và Khu tự trị
Phòng đầu tư công nghiệp và cải tạo kỹ thuật
15 ngày làm việc
Quy định tạm thời về xét duyệt dự án đầu tư của doanh nghiệp thành phố Nam Ninh ( số [2005]229 của Văn phòng UBND thành phố Nam Ninh)
33
 Báo cáo xét duyệt sơ bộ các dự án cải tạo kỹ thuật đầu tư nước ngoài thuộc quyền xét duyệt của Nhà nước và Khu tự trị
Phòng đầu tư công nghiệp và cải tạo kỹ thuật
15 ngày làm việc
Quy định tạm thời về xét duyệt dự án đầu tư của doanh nghiệp thành phố Nam Ninh ( số [2005]229 của Văn phòng UBND thành phố Nam Ninh)
34
Xét duyệt sơ bộ tư cách kinh doanh than
Phòng công nghiệp năng lượng
20 ngày làm việc
Quy định chi tiết thực thi “ Quy định quản lý giám sát việc kinh doanh than”
35
8. Cục lương thực thành phố Nam Ninh
“Giấy phép thu mua lương thực”
Bàn làm việc của Cục lương thực tại Tòa nhà xét duyệt hành chính của Thành phố
15 ngày làm việc
“ Quy định tạm thời quàn lý sát hạch tư cách thu mua lương thực của Khu tự trị dân tộc Choang – Quảng Tây” số〔2005〕36 do Cục lương thực Quảng Tây ban hành
36
9. Trung tâm quản lý cơ giới hóa nông nghiệp thành phố Nam Ninh
Cấp phát biển số, bằng lái, giấy phép sử dụng cho các loại máy móc nông nghiệp có công suất 2.2KW trở lên cũng như máy kéo, máy tác nghiệp chạy bánh xích.
Tòa nhà nghiệp vụ Sở quản lý giám sát an toàn máy móc nông nghiệp của thành phố
5 ngày làm việc
“Điều lệ quản lý giám sát an toàn máy móc nông nghiệp Quảng Tây”
37
Cấp phát biển số máy gặt liên hợp
Tòa nhà nghiệp vụ Sở quản lý giám sát an toàn máy móc nông nghiệp của thành phố
5 ngày làm việc
“Điều lệ quản lý giám sát an toàn máy móc nông nghiệp Quảng Tây”
38
Cấp phát bằng lái, bằng thao tác cho các loại máy móc nông nghiệp có công suất 2.2KW trở lên cũng như máy kéo, máy tác nghiệp chạy bánh xích.
Tòa nhà nghiệp vụ Sở quản lý giám sát an toàn máy móc nông nghiệp của thành phố
5 ngày làm việc
“Điều lệ quản lý giám sát an toàn máy móc nông nghiệp Quảng Tây”
39
Kiểm duyệt bằng lái, bằng thao tác cho các loại máy móc nông nghiệp có công suất 2.2KW trở lên cũng như máy kéo, máy tác nghiệp chạy bánh xích.
Tòa nhà nghiệp vụ Sở quản lý giám sát an toàn máy móc nông nghiệp của thành phố
Làm ngay
“Điều lệ quản lý giám sát an toàn máy móc nông nghiệp Quảng Tây”
40
Kiểm tra an toàn kỹ thuật cho các loại máy móc nông nghiệp có công suất 2.2KW trở lên cũng như máy kéo, máy tác nghiệp chạy bánh xích.
Tòa nhà nghiệp vụ Sở quản lý giám sát an toàn máy móc nông nghiệp của thành phố
Làm ngay
“Điều lệ quản lý giám sát an toàn máy móc nông nghiệp Quảng Tây”
41
Xét duyệt hoán cải máy móc nông nghiệp
Tòa nhà nghiệp vụ Sở quản lý giám sát an toàn máy móc nông nghiệp của thành phố
Làm ngay
“Điều lệ quản lý giám sát an toàn máy móc nông nghiệp Quảng Tây”
42
Cấp phát biển số tạm thời cho các loại máy móc nông nghiệp có công suất 2.2KW trở lên cũng như máy kéo, máy tác nghiệp chạy bánh xích chưa đăng ký
Bàn làm việc của Trung tâm máy móc nông nghiệp tại Tòa nhà phê dyệt hành chính của thành phố
Làm ngay
“Điều lệ quản lý giám sát an toàn máy móc nông nghiệp Quảng Tây”
43
Phê duyệt kéo dài niên hạn sử dụng xe cơ giới (máy móc nông nghiệp)
Bàn làm việc của Trung tâm máy móc nông nghiệp tại Tòa nhà phê dyệt hành chính của thành phố
Làm ngay
“Điều lệ quản lý giám sát an toàn máy móc nông nghiệp Quảng Tây”
44
Xét duyệt tư cách các lớp đào tạo, trường đào tạo điều khiển máy móc nông nghiệp
Bàn làm việc của Trung tâm máy móc nông nghiệp tại Tòa nhà phê dyệt hành chính của thành phố
5 ngày làm việc
“Điều lệ quản lý giám sát an toàn máy móc nông nghiệp Quảng Tây”
45
Cấp phát bằng lái cho người lái máy gặt liên hợp
Bàn làm việc của Trung tâm máy móc nông nghiệp tại Tòa nhà phê dyệt hành chính của thành phố
5 ngày làm việc
“Điều lệ quản lý giám sát an toàn máy móc nông nghiệp Quảng Tây”
46
10. Cục tư pháp thành phố Nam Ninh
Xét duyệt trợ giúp về pháp luật
Trung tâm trợ giúp pháp luật
7 ngày làm việc
“Điều lệ trợ giúp pháp luật Khu tự trị dân tộc Choang - Quảng Tây”
47
Thành lập cơ quan kiểm định tư pháp
Phòng pháp chế
30 ngày làm việc
“Quyết định của Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc về vấn đề quả n lý, kiểm định tư pháp”, “Quy định về quản lý đăng kỹ cơ quan kiểm định tư pháp” của Bộ tư pháp, “ Quy định thí điểm về phân loại hành nghề kiểm định tư pháp”, “ Quy định về quản lý đăng ký người kiểm định tư pháp”
48
Đăng ký giấy phép hành nghề cho người xin đăng ký kiểm định tư pháp
Phòng pháp chế
30 ngày làm việc
“Quyết định của Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc về vấn đề quả n lý, kiểm định tư pháp”, “Quy định về quản lý đăng kỹ cơ quan kiểm định tư pháp” của Bộ tư pháp, “ Quy định thí điểm về phân loại hành nghề kiểm định tư pháp”, “ Quy định về quản lý đăng ký người kiểm định tư pháp”
49
Lĩnh giấy chứng nhận tư cách nghề nghiệp pháp luật
Phòng pháp chế
20 ngày làm việc
“ Quy định thực hiện thi cử tư pháp nhà nước”
50
Đăng ký thành lập văp phòng luật sư
Phòng quản lý luật sư
5 ngày làm việc
“Luật luật sư Nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa” (sắc lệnh số 67 của Chủ tịch nước CHND Trung Hoa), “ Quy định quản lý đăng ký văn phòng luật sa” (sắc lệnh số 41 của Bộ tư pháp Nước CHND Trung Hoa ngày 25 tháng 10 năm 1996), “Quy định quản lý văn phòng luật sư và cộng sự” (sắc lệnh sô 90 Bộ tư pháp Nước CHND Trung Hoa ngày 16 tháng 6 năm 2004)
51
Đăng ký giấy phép hành nghề luật sư
Phòng quản lý luật sư
5 ngày làm việc
“Luật luật sư Nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa” ( có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 1997), “ Quy định quản lý giấy phép hành nghề luật sư” (sắc lệnh số 46 Bộ tư pháp ngày 25 tháng 11 năm 1996), “Quy định quản lý nhân viên hành nghề luật sư kiêm chức” (sắc lệnh số 47 của Bộ tư pháp ngày 25 tháng 11 năm 1996)
52
Đóng cửa văn phòng luật sư
Phòng quản lý luật sư
5 ngày làm việc
“Luật luật sư Nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa” (sắc lệnh số 67 của Chủ tịch nước CHND Trung Hoa), “ Quy định quản lý đăng ký văn phòng luật sa” (sắc lệnh số 41 của Bộ tư pháp Nước CHND Trung Hoa ngày 25 tháng 10 năm 1996), “Quy định quản lý văn phòng luật sư và cộng sự” (sắc lệnh sô 90 Bộ tư pháp Nước CHND Trung Hoa ngày 16 tháng 6 năm 2004)
53
Thay đổi địa điểm làm việc của văn phòng luật sư
Phòng quản lý luật sư
5 ngày làm việc
“Luật luật sư Nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa” (sắc lệnh số 67 của Chủ tịch nước CHND Trung Hoa), “ Quy định quản lý đăng ký văn phòng luật sa” (sắc lệnh số 41 của Bộ tư pháp Nước CHND Trung Hoa ngày 25 tháng 10 năm 1996), “Quy định quản lý văn phòng luật sư và cộng sự” (sắc lệnh sô 90 Bộ tư pháp Nước CHND Trung Hoa ngày 16 tháng 6 năm 2004)
54
Thay đổi người phụ trách văn phòng luật sư
Phòng quản lý luật sư
5 ngày làm việc
“Luật luật sư Nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa” (sắc lệnh số 67 của Chủ tịch nước CHND Trung Hoa), “Quy định quản lý văn phòng luật sư và cộng sự” (sắc lệnh sô 90 Bộ tư pháp Nước CHND Trung Hoa ngày 16 tháng 6 năm 2004)
55
Thay đổi luật sư cộng sự
Phòng quản lý luật sư
5 ngày làm việc
“Luật luật sư Nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa” (sắc lệnh số 67 của Chủ tịch nước CHND Trung Hoa), “ Quy định quản lý đăng ký văn phòng luật sa” (sắc lệnh số 41 của Bộ tư pháp Nước CHND Trung Hoa ngày 25 tháng 10 năm 1996), “Quy định quản lý văn phòng luật sư và cộng sự” (sắc lệnh sô 90 Bộ tư pháp Nước CHND Trung Hoa ngày 16 tháng 6 năm 2004)
56
Luật sư chuyển chỗ lãm, đổi giấy phép hành nghề
Phòng quản lý luật sư
5 ngày làm việc
“Luật luật sư Nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa” (sắc lệnh số 67 của Chủ tịch nước CHND Trung Hoa), “ Quy định quản lý đăng ký văn phòng luật sa” (sắc lệnh số 41 của Bộ tư pháp Nước CHND Trung Hoa ngày 25 tháng 10 năm 1996), “Quy định quản lý văn phòng luật sư và cộng sự” (sắc lệnh sô 90 Bộ tư pháp Nước CHND Trung Hoa ngày 16 tháng 6 năm 2004)
57
Đăng ký thành lập cơ quan công chứng
Phòng quản lý công chứng
7 ngày làm việc
“Luật công chừng Nước CHND Trung Hoa” (sắc lệnh số 39 của Chủ tịch Nước CHND Trung Hoa ngày 28 tháng 8 năm 2005), “Quy định quản lý hành nghề của các cơ quan công chứng” (sắc lệnh số 101 Bộ tư pháp Nước CHND Trung Hoa)
58
Đăng ký xin làm công chứng viên
Phòng quản lý công chứng
7 ngày làm việc
 “Luật công chừng Nước CHND Trung Hoa” (sắc lệnh số 39 của Chủ tịch Nước CHND Trung Hoa ngày 28 tháng 8 năm 2005), “Quy định quản lý hành nghề của các công chứng viên” (sắc lệnh số 102 Bộ tư pháp Nước CHND Trung Hoa)
59
Đăng ký giấy phép hành nghề dịch vụ pháp luật cấp cơ sở
Phòng công tác cấp cơ sở
20 ngày làm việc
“ Quy định quản lý người làm công tác dịch vụ pháp luật cấp cơ sở” (Sắc lệnh 60 Bộ tư pháp ngày 31 tháng 3 năm 2000)
60
Đổi, cấp lại giấy phép hành nghề của người làm công tác dịch vụ pháp luật cấp cơ sở do thay đổi cơ sở làm việc, mất, văn phòng luật sư đổi tên
Phòng công tác cấp cơ sở
20 ngày làm việc
“ Quy định quản lý người làm công tác dịch vụ pháp luật cấp cơ sở” (Sắc lệnh 60 Bộ tư pháp ngày 31 tháng 3 năm 2000)
61
Xét lại hành chính
Phòng pháp chế
60 ngày làm việc
”Luật xét lại hành chình Nước CHND Trung Hoa”
62
11. Cục vật giá thành phố Nam Ninh
Thu phi dịch vụ quản lý bất động sản
Phòng vật giá
10 ngày làm việc
“ Quy định thực thi quản lý thu phí dịch vụ bất động sản Khu tự trị dân tộc Choang – Quảng Tây”
63
Cấp phát các loại “Giấy phép thu phí”
Phòng lệ phí
10 ngày làm việc
“ Quy định thực thi quản lý giấy phép thu phíKhu tự trị dân tộc Choang – Quảng Tây”
64
12. Trung tâm quản lý công quỹ nhà ở thành phố Nam Ninh
Mở tài khoản công quỹ nhà ở
Phòng lưu trữ
3 ngày làm việc
Tùy vào yêu cầu công việc
65
Thay đổi công quỹ nhà ở
Phòng lưu trữ
7 ngày làm việc
Tùy vào yêu cầu công việc
66
Phân phối công quy nhà ở
Phòng lưu trữ
15 ngày làm việc
Tùy vào yêu cầu công việc
67
Cấp phát các nguồn vốn khác cho nhà ở
Phòng tổng hợp
5 ngày làm việc
Tùy vào yêu cầu công việc
68
13. Cục quản lý vườn rừng thành phố Nam Ninh
Phê duyệt chặt đốn, di chuyển, cắt tỉa cây xanh trong thành phố
Bàn làm việc của Cục quản lý vườn rừng tại Tòa nhà xét duyệt hành chính của thành phố
8 ngày làm việc
“Điều lệ xanh hóa vườn rừng thành phố Nam Ninh”
69
Phê duyệt đất trồng cây xanh tạm thời trong thành phố
Bàn làm việc của Cục quản lý vườn rừng tại Tòa nhà xét duyệt hành chính của thành phố
8 ngày làm việc
”Điều lệ xanh hóa vườn rừng thành phố Nam Ninh”
70
Phê duyệt thay đổi tính chất sử dụng đất trồng cây xanh và quy hoạch xanh hóa
Bàn làm việc của Cục quản lý vườn rừng tại Tòa nhà xét duyệt hành chính của thành phố
8 ngày làm việc
”Điều lệ xanh hóa vườn rừng thành phố Nam Ninh”
71
Phê duyệt cho các công trình xây mới, cải tạo, mở rộng mà tỷ lệ cây xanh thấp hơn quy định nhưng vẫn phải tiến hành
Bàn làm việc của Cục quản lý vườn rừng tại Tòa nhà xét duyệt hành chính của thành phố
7 ngày làm việc
”Điều lệ xanh hóa vườn rừng thành phố Nam Ninh”
72
Vào sổ những công trình xanh hóa thành phố đã hoàn công
Bàn làm việc của Cục quản lý vườn rừng tại Tòa nhà xét duyệt hành chính của thành phố
14 ngày làm việc
”Luật cấp phép hành chính Nước CHND Trung Hoa”
73
Vào sổ các phương án thiết kế công trình xanh hóa thành phố
Bàn làm việc của Cục quản lý vườn rừng tại Tòa nhà xét duyệt hành chính của thành phố
10 ngày làm việc
”Điều lệ xanh hóa thành phố”, “Điều lệ xanh hóa vưởn rừng thành phố Nam Ninh”, “Quy định chi tiết thực thi Điều lệ xanh hóa vưởn rừng thành phố Nam Ninh”
74
Xét duyệt tư cách các doanh nghiệp trồng cây xanh tại thành phố cấp 3 và cấp 3 trở xuống
Bàn làm việc của Cục quản lý vườn rừng tại Tòa nhà xét duyệt hành chính của thành phố
20 ngày làm việc
“Quy định quản lý tư cách doanh nghiệp xanh hóa vườn rừng thành phố”, “Quy định chi tiết thực thi Điều lệ xanh hóa vưởn rừng thành phố Nam Ninh”
75
Phê duyệt làm hàng rào bảo vệ hoặc gia cố mặt đất trong phạm vi 3m viền ngoài bóng thẳng đứng của tán cây cổ thụ quý hiếm và cách thân cây 3m trở lên
Bàn làm việc của Cục quản lý vườn rừng tại Tòa nhà xét duyệt hành chính của thành phố
7 ngày làm việc
“Điều lệ xanh hóa thành phố”, “Quy định quản lýb bảo hộ cây cổ thụ quý hiếm trong thành phố”, “Điều lệ xanh hóa vưởn rừng thành phố Nam Ninh”
76
Phê duyệt di dời các cây cổ thụ quý hiếm trong thành phố
Bàn làm việc của Cục quản lý vườn rừng tại Tòa nhà xét duyệt hành chính của thành phố
8 ngày làm việc
“Điều lệ xanh hóa thành phố”, “Quy định quản lýb bảo hộ cây cổ thụ quý hiếm trong thành phố”, “Điều lệ xanh hóa vưởn rừng thành phố Nam Ninh”
77
14. Cục quản lý thị chính thành phố Nam Ninh
Phê duyệt việc đào đường trong thành phố (giới hạn đường đỏ quy hoạch chiều ngang đường 20m trở lên)
Bàn làm việc của Cục quản lý thị chính tại Tòa nhà xét duyệt hành chính thành phố
5 ngày làm việc
”Điều lệ quản lý tiện nghi thị chính thành phố Nam Ninh”
78
Xét duyệt việc chiếm dụng tạm thời lòng đường trong thành phố (giới hạn đường đỏ quy hoạch chiều ngang đường 20m trở lên)
Bàn làm việc của Cục quản lý thị chính tại Tòa nhà xét duyệt hành chính thành phố
3 ngày làm việc
”Điều lệ quản lý tiện nghi thị chính thành phố Nam Ninh”
79
Giấy phép đăng quảng cáo ngoài trời
Băng dôn, bóng bay, cổng vòm bơm hơi, áp phích
Bàn làm việc của Cục quản lý thị chính tại Tòa nhà xét duyệt hành chính thành phố
3 ngày làm việc
“”Điều lệ quản lý đặt quảng cáo ngoài trời của thành phố Nam Ninh”
Các hình thức quảng cáo ngoài trời khác
5 ngày làm việc
“Luật cấp phép hành chính Nước CHND Trung Hoa”
80
Xét duyệt việc sử dụng tạm thời quảng trường thành phố
Bàn làm việc của Cục quản lý thị chính tại Tòa nhà xét duyệt hành chính thành phố
3 ngày làm việc
“Quy định quản lý quảng trường thành phố Nam Ninh”
81
Xét duyệt việc xử lý rác xây dựng trong thành phố
Bàn làm việc của Cục quản lý thị chính tại Tòa nhà xét duyệt hành chính thành phố
5 ngày làm việc
“Quy định quản lý rác xây dựng thành phố của Nam Ninh”
82
15.Sở lao động và xã hội thành phố Nam Ninh
Xét duyệt cơ sở đào tạo nghề dân lập
Phòng đào tạo việc làm
90 ngày làm việc
“Luật xúc tiến giáo dục dân lập”
83
Xét duyệt cơ sở giới thiệu việc làm dân lập
Trung tâm quản lý dịch vụ lao động việc làm thành phố
20 ngày làm việc
“Quy định quản lý thị trường sức lao động”
84
Xét duyệt chế độ tính công đặc biệt trong doanh nghiệp
Phòng thống kê lương
18 ngày làm việc
“Luật lao động”
85
Xét duyệt điều động công nhân (điều chỉnh đưa công nhân bên ngoài thành phố vào)
Phòng đào tạo việc làm
45 ngày làm việc
Tùy theo yêu cầu công việc
86
Xét duyệt điều động công nhân (điều động công nhân giữa các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trong thành phố)
Phòng đào tạo việc làm
3 ngày làm việc
Tùy theo yêu cầu công việc
87
Xét duyệt điều động công nhân (điều chỉnh đưa công nhân ra ngoài thành phố )
Phòng đào tạo việc làm
2 ngày làm việc
Tùy theo yêu cầu công việc
88
Thẩm định “Thẻ ưu tiên làm việc lần 2”
Phòng đào tạo việc làm
7 ngày làm việc
“Thông tư của UBND thành phố Nam Ninh, HĐND thành phố Nam Ninh về việc làm tốt hơn nữa công tác tìm lại việc làm cho các lao động thất nghiệp” (số [2003]9 do Nam Ninh ban hành), “Thông tư về vấn đề làm ‘Thẻ ưu tiên làm việc lần 2’” (số[2003]10 do Sở lao động Nam Ninh ban hành”, “Thông tư của HĐND thành phố Nam Ninh về việc tăng cường công tác tạo việc làm, tìm lại việc” (số [2006]79 do HĐND thành phố Nam Ninh ban hành)
89
Xét duyệt “Thẻ lao động cho người lao động Đài Loan – Hong Kong - MaCao
Phòng đào tạo việc làm
7 ngày làm việc
“Quy định quản lý việc làm trong nước đối với công dân Đài Loan – Hồng Kông – MaCao” (sắc lệnh số 26 của Bộ lao động và xã hội Trung Quốc), “Thông tư của Sở lao động và xã hội Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây về việc thực hiện triệt để ‘Quy định quản lý việc làm trong nước đối với công dân Đài Loan – Hồng Kông – MaCao’”(số [2005]102 của Sở lao động và xã hội Quảng Tây ban hành)
90
16. Sở môi trường thành phố Nam Ninh
Phê duyệt văn kiện đánh giá ảnh hưởng đến môi trường của dự án xây dựng
Phòng quản lý giám sát
10 ngày làm việc
“Luật đánh giá ảnh hưởng môi trường của Nước CHND Trung Hoa”
91
Nghiệm thu công tác bảo vệ môi trường cho các công trình xây dựng đã hoàn thành
Phòng quản lý giám sát, Chi đội giám sát môi trường thành phố Nam Ninh
10 ngày làm việc
“Điều lệ quản lý môi trường của dự án xây dựng”
92
Cấp phát Giấy phép thải chất thải, nước thải trọng điểm cho dự án xây dựng
Phòng khống chế ô nhiễm
10 ngày làm việc
“Điểu lệ bảo vệ môi trường Khu tự trị dân tộc Choang – Quảng Tây”
93
Chứng minh thi công liên tục buổi trưa và đêm cho các công trình đặc biệt
Bàn làm việc Cục môi trường tại Tòa nhà xét duyệt hành chính của thành phố
1 ngày làm việc
Tùy theo yêu cầu công việc
94
17. Cục khí tượng thành phố Nam Ninh
Nghiệm thu các công trình đã hoàn thành và thẩm định các thiết kế có lắp đặt hệ thống chống sét của các kiến trúc mới xây
Văn phòng chấp pháp
10 ngày làm việc
“Quy định nghiệm thu công trình đã hoàn thành và thẩm đinh thiết kế thiết bị chống sét” (sắc lệnh số 11 Cục khí tượng Trung Quốc)
95
Xét duyệt tăng cường thả bóng bay tự do và bóng bay co dây
Văn phòng chấp pháp
3 ngày làm việc
“Quy định quản lý thả bóng bay” (sắc lệnh số 9 của Cục khí tượng)
96
18.Cục xuất bản tin tức thành phố Nam Ninh
Phê duyệt thành lập đơn vị in ấn
Bàn làm việc của Cục xuất bản tin tức tại Tòa nhà xét duyệt hành chính của thành phố
12 ngày làm việc
Điều 9, điều 10 trong “Điều lệ quản lý ngành in”, “Quyết định về việc ủy thác Cơ quan quản lý hành chính xuất bản tin tức cấp thành phố quản lý các công việc có liên quan của các doanh nghiệp kinh doanh in ấn” của Cục xuất bản tin tức Khu tự trị (số[2004]21)
97
Thẩm định lần 1 việc thành lập doanh nghiệp bán buôn ấn phẩm xuất bản hoặc các đơn vị khác thực hiện nghiệp vụ bán buôn ấn phẩm xuất bản
Bàn làm việc của Cục xuất bản tin tức tại Tòa nhà xét duyệt hành chính của thành phố
1 ngày làm việc
“Điều lệ quản lý xuất bản”, “ Quyết định của Quốc vụ viện cấp giấy phép hành chính cho các hạng mục đã xét duyệt hành chính cần bảo lưu” (sắc lệnh số 412 của Quốc vụ viện), “Quy định quản lý thị trường ấn phẩm xuất bản”
98
Thẩm định lần 1 các doanh nghiệp hoặc các đơn vị khác thông qua các mạng lưới thông tin như Internet…để thực hiện nghiệp vụ phát hành ấn phẩm xuất bản
Bàn làm việc của Cục xuất bản tin tức tại Tòa nhà xét duyệt hành chính của thành phố
1 ngày làm việc
“Điều lệ quản lý xuất bản”, “ Quyết định của Quốc vụ viện cấp giấy phép hành chính cho các hạng mục đã xét duyệt hành chính cần bảo lưu” (sắc lệnh số 412 của Quốc vụ viện), “Quy định quản lý thị trường ấn phẩm xuất bản”
99
Thẩm định lần 1 việc thành lập Hội bạn đọc, Câu lạc bộ đọc sách hoặc các tổ chức tương tự xuyên tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc trung ương
Bàn làm việc của Cục xuất bản tin tức tại Tòa nhà xét duyệt hành chính của thành phố
1 ngày làm việc
“Điều lệ quản lý xuất bản”, “ Quyết định của Quốc vụ viện cấp giấy phép hành chính cho các hạng mục đã xét duyệt hành chính cần bảo lưu” (sắc lệnh số 412 của Quốc vụ viện), “Quy định quản lý thị trường ấn phẩm xuất bản”
100
Thẩm định lần 1 việc thành lập doanh nghiệp chuỗi kinh doanh ấn phẩm xuất bản hoặc các doanh nghiệp kinh doanh chuỗi khác đăng ký xin kinh doanh ấn phẩm xuất bản trên phạm vi toàn Khu tự trị (Quảng Tây)
Bàn làm việc của Cục xuất bản tin tức tại Tòa nhà xét duyệt hành chính của thành phố
1 ngày làm việc
“Điều lệ quản lý xuất bản”, “ Quyết định của Quốc vụ viện ban hành giấy phép hành chính đối với các hạng mục đã xét duyệt hành chính cần bảo lưu” (sắc lệnh số 412 của Quốc vụ viện), “Quy định quản lý thị trường ấn phẩm xuất bản”
101
Thẩm định lần 1 việc cấp phát giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp in ấn
Bàn làm việc của Cục xuất bản tin tức tại Tòa nhà xét duyệt hành chính của thành phố
12 ngày làm việc
“Điều lệ quản lý ngành in”
102
Thẩm định lần 1 đối với việc in ấn các ấn phẩm dạng quyển mang tính tài liệu nội bộ
Bàn làm việc của Cục xuất bản tin tức tại Tòa nhà xét duyệt hành chính của thành phố
4 ngày làm việc
Điều 18 “Điều lệ quản lý ngành in”, “Quy định quản lý ấn phẩm xuất bản mang tính tài liệu nội bộ”
103
Xét duyệt in ấn phẩm dạng tờ rơi, tờ gấp mang tính tài liệu nội bộ
Phỏng quản lý xuất bản in ấn
5 ngày làm việc
Điều 18 “Điều lệ quản lý ngành in”, Điều 9 “Quy định quản lý ấn phẩm xuất bản mang tính tài liệu nội bộ”
104
19. Cục thể dục thể thao thành phố Nam Ninh
Xét duyệt tổ chức các cuộc thi mang tính toàn thành
Phòng thể dục thể thao
8 ngày làm việc
“Điều lệ thị trường thể dục thể thao Khu tự trị dân tộc Choang – Quảng Tây”, “Quy định (tạm thời) quản lý (các hoạt động) các cuộc thi thể dục thể thao thành phố Nam Ninh”
105
Xét duyệt danh hiệu đẳng cấp kỹ thuật cho vận động viên cấp 2
Phòng thể dục thể thao
3 ngày làm việc
“Tiêu chuẩn đẳng cấp kỹ thuật của vận động viên”
106
Xét duyệt danh hiệu đằng cấp kỹ thuật cho trọng tài cấp 2
Phòng thể dục thể thao
3 ngày làm việc
“Quy định (tạm thời) quản lý trọng tài viên trong các cuộc thi đấu thể dục thể thao thành phố Nam Ninh”
107
Xét duyệt mở trường dạy võ thuật
Phòng thể dục thể thao
8 ngày làm việc
“ Quyết định của Quốc vụ viện ban hành giấy phép hành chính đối với các hạng mục đã xét duyệt hành chính cần bảo lưu” (sắc lệnh số 412 của Quốc vụ viện), “Tiêu chuẩn đặt trường học đào tạo dân lập giáo dục văn hóa của thành phố Nam Ninh”, “Tiêu chuẩn đặt trường trung học dạy nghề”, “Quy định quản lý công tác luyện tập ngoài giỡ cho thanh thiếu niên Quảng Tây”
108
Xét duyệt mở trường thể dục thể thao cho nhi đồng, thiếu niên
Phòng thể dục thể thao
8 ngày làm việc
“ Quyết định của Quốc vụ viện ban hành giấy phép hành chính đối với các hạng mục đã xét duyệt hành chính cần bảo lưu” (sắc lệnh số 412 của Quốc vụ viện), “Tiêu chuẩn đặt trường học đào tạo dân lập giáo dục văn hóa của thành phố Nam Ninh”, “Tiêu chuẩn đặt trường trung học dạy nghề”, “Quy định quản lý công tác luyện tập ngoài giỡ cho thanh thiếu niên Quảng Tây”
109
Xét duyệt thành lập các điểm tập luyện khí công
Phòng quần thể
8 ngày làm việc
“ Quyết định của Quốc vụ viện ban hành giấy phép hành chính đối với các hạng mục đã xét duyệt hành chính cần bảo lưu” (sắc lệnh số 412 của Quốc vụ viện), “Quy định quản lý các điểm tập luyện khí công”, “Quy định quản lý tậm thời về luyện tập khí công”
110
Phê duyệt chiếm dụng tạm thời sân vận động và các tiện nghi
Phòng quần thể
7 ngày làm việc
“Luật thể dục thể thao Nước CHND Trung Hoa”, “Điều lệ về sân vận động Khu tự trị dân tộc Choang – Quảng Tây”
111
Phê duyệt danh hiệu đẳng cấp hướng dẫn viên TDTT xã hội cấp 2
Phòng quần thể
3 ngày làm việc
“Chế độ đẳng cấp hướng dẫn viên thể dục thể thao xã hội”
112
Phê duyệt hoạt động kinh doanh 25 môn TDTT mang tính nguy hiểm cao
Phòng quần thể
8 ngày làm việc
“Điều lệ thị trường TDTT Khu tự trị dân tộc Choang – Quảng Tây”
113
20.Sở thương vụ thành phố Nam Ninh
Xét duyệt nghiệp vụ gia công mậu dịch
Phòng mậu dịch gia công
3 ngày làm việc
Công văn số[1999] 314 của Sở quản lý kinh tế đối ngoại ban hành
114
Cấp phát giấy phép kinh doanh bán buôn bán lẻ rượu các loại
Bàn làm việc Sở thương vụ tại Tòa nhà xét duyệt hành chính của thành phố
5 ngày làm việc
Điều lệ quản lý rượu các loại của Khu tự trị dân tộc Choang - Quảng Tây
115
21. Văn phòng ủy ban cải cách chế độ nhà ở thủ phủ Nam Ninh
Xây nhà tập thể do toàn đơn vị góp vốn
Bàn làm việc của Văn phòng UB cải cách chế độ nhà ở tại Tòa nhà xét duyệt hành chính thành phố
5 ngày làm việc
Tùy theo yêu cầu công việc
116
Giấy phép mua nhà cho người có thu nhập thấp (thẩm định lần 1 tài liệu)
Bàn làm việc của Văn phòng UB cải cách chế độ nhà ở tại Tòa nhà xét duyệt hành chính thành phố
5 ngày làm việc
Tùy theo yêu cầu công việc
117
22. Sở tài nguyên quốc thổ thành phố Nam Ninh
Dự thẩm định đất dùng cho dự án xây dựng
Phòng quy hoạch
15 ngày làm việc
“Luật cấp phép hành chính Nước CHND Trung Hoa”
118
Xét duyệt cấp phát giấy phép khai thác tài nguyên khoáng sản
Phòng khoáng sản đất
40 ngày làm việc
“Quy định quản lý đăng ký khai thác tài nguyên khoáng sản”
119
Đăng ký cấp (đất đai)
Phòng địa tịch
20 ngày làm việc
“Quy tắc đăng ký đất đai”
120
Đăng ký thế chấp (đất đai)
Phòng địa tịch
7 ngày làm việc
“Quy tắc đăng ký đất đai”
121
23. Sở nông nghiệp thành phố Nam Ninh
Giấy phép đánh bắt cá
Bàn làm việc Sở nông nghiệp tại Tòa nhà xét duyệt hành chính thành phố
10 ngày làm việc
“Luật cấp phép hành chính Nước CHND Trung Hoa”
123
Giấy phép sản xuất giống hải sản
Bàn làm việc Sở nông nghiệp tại Tòa nhà xét duyệt hành chính thành phố
10 ngày làm việc
“Luật cấp phép hành chính Nước CHND Trung Hoa”
124
Chứng nhận kiểm dịch thực vật
Bàn làm việc Sở nông nghiệp tại Tòa nhà xét duyệt hành chính thành phố
15 ngày làm việc
 “Điều lệ kiểm dịch thực vật”
125
Kiểm dịch xuất xứ thực vật nông nghiệp
Bàn làm việc Sở nông nghiệp tại Tòa nhà xét duyệt hành chính thành phố
10 ngày làm việc
“Điều lệ kiểm dịch thực vật”, “Quy định chi tiết thực thi ‘Điều lệ kiểm dịch thực vật’”
126
Xét duyệt đưa vào sử dụng giống động vật, tinh trùng, phôi thai, trứng giống ở các vùng khác trong nước
Bàn làm việc Sở nông nghiệp tại Tòa nhà xét duyệt hành chính thành phố
7 ngày làm việc
 “Luật kiển dịch động vật”
127
Cấp phát chứng minh kiểm dịch động vật, sản phẩm từ động vật
Kiểm dịch tại điểm quy định
3 giờ đồng hồ
“Điều lệ kiểm dịch phòng bệnh động vật Quảng Tây”
128
Giấy phép chữa bệnh cho động vật
Bàn làm việc Sở nông nghiệp tại Tòa nhà xét duyệt hành chính thành phố
10 ngày làm việc
“Luật đề phòng dịch bệnh động vật”
129
Đăng ký chọn nuôi, đưa vào nuôi trồng giống mới không chủ yếu
Bàn làm việc Sở nông nghiệp tại Tòa nhà xét duyệt hành chính thành phố
Trong ngày
“Quy định thực thi quản lý giống nông nghiệp Khu tự trị dân tộc Choang - Quảng Tây”
130
24. Cục quản lý bất động sạn thành phố Nam Ninh
Giấy phép đặt bán nhà chung cư
Phòng quản lý quyền sở hữu và giao dịch thị trường
10 ngày làm việc
Điều lệ quản lý đặt bán nhà chung cư thành phố
131
Giấy phép cho thuê nhà chung cư
Trung tâm giao dịch quyền sở hữu nhà cửa thành phố Nam Ninh
7 ngày làm việc
“Quy định quản lý thuê nhà trong thành phố tại Nam Ninh”
132
Xét duyệt tư cách doanh nghiệp quản lý bất động sản cấp 3
Phòng quản lý bất động sản
15 ngày làm việc
Làm giấy phép hành chính hoàn thành trong vòng 20 ngày làm việc
133
Xét duyệt doanh nghiệp quản lý bất động sản có Hợp đồng ở giai đoạn đầu
Phòng quản lý bất động sản
10 ngày làm việc
Làm giấy phép hành chính hoàn thành trong vòng 20 ngày làm việc
134
Đăng ký quyền sở hữu nhà ở
Đăng ký lần đầu
Trung tâm giao dịch quyền sở hữu nhà cửa thành phố Nam Ninh
20 ngày làm việc
Quy định quản lý đăng ký quyền sở hữu nhà trong thành phố
Chuyển đăng ký
15 ngày làm việc
Thay đổi đăng ký
20 ngày làm việc
Xin bỏ đăng ký
20 ngày làm việc
Đăng ký quyền lợi khác
8 ngày làm việc
135
25. Sở văn hóa thành phố Nam Ninh
Xét duyệt thay đổi kế hoạch xây dựng của đơn vị có địa điểm kinh doanh dịch vụ Internet
Bàn làm việc của Sở văn hóa tại Tòa nhà xét duyệt hành chính của thành phố
10 ngày làm việc
“Điều lệ quản lý địa điểm kinh doanh Internet”
136
Cấp phát “Giấy phép kinh doanh Internet”
Bàn làm việc của Sở văn hóa tại Tòa nhà xét duyệt hành chính của thành phố
10 ngày làm việc
“Điều lệ quản lý địa điểm kinh doanh Internet”
137
Xét duyệt thay đổi và thành lập đơn vị kinh doanh vui chơi giải trí
Phòng văn hóa các quận
5 ngày làm việc
“Điều lệ quản lý địa điểm vui chơi giải trí”
138
Xét duyệt thay đổi và thành lập rạp chiếu phim
Bàn làm việc của Sở văn hóa tại Tòa nhà xét duyệt hành chính của thành phố
10 ngày làm việc
 “Điều lệ quản lý điện ảnh”
139
Phê duyệt thành lập đơn vị phi doanh nghiệp tư nhân làm công tác nghệ thuật
Bàn làm việc của Sở văn hóa tại Tòa nhà xét duyệt hành chính của thành phố
10 ngày làm việc
“Điều lệ tạm thời quản lý đăng ký đơn vị phi doanh nghiệp làm công tác nghệ thuật tư nhân” (Sắc lệnh số 251 Quốc vụ viện)
140
Xét duyệt cho viện bảo tàng phi quốc hữu và các đơn vị khác mượn dùng văn vật của các viện bảo tàng nhà nước
Bàn làm việc của Sở văn hóa tại Tòa nhà xét duyệt hành chính của thành phố
20 ngày làm việc
“Luật bảo vệ văn vật Nước CHND Trung Hoa”
141
Xét duyệt việc lắp đặt các thiết bị điện trong các kiến trúc cổ thuộc đơn vị bảo vệ văn vật cấp thành phố
Bàn làm việc của Sở văn hóa tại Tòa nhà xét duyệt hành chính của thành phố
20 ngày làm việc
“ Quyết định của Quốc vụ viện cấp giấy phép hành chính cho các hạng mục đã xét duyệt hành chính cần bảo lưu” (sắc lệnh số 412 của Quốc vụ viện)
142
Phê duyệt cho Viện bảo tàng xử lý những mẫu, văn vật không đủ tiêu chuẩn bảo tàng, không có giá trị lưu giữ
Bàn làm việc của Sở văn hóa tại Tòa nhà xét duyệt hành chính của thành phố
20 ngày làm việc
“ Quyết định của Quốc vụ viện cấp giấy phép hành chính cho các hạng mục đã xét duyệt hành chính cần bảo lưu” (sắc lệnh số 412 của Quốc vụ viện)
143
Phê duyệt cho các đơn vị bảo vệ văn vật thực hiện các biện pháp bảo vệ đối với di chỉ gốc do xây dựng các công trình bảo vệ
Bàn làm việc của Sở văn hóa tại Tòa nhà xét duyệt hành chính của thành phố
20 ngày làm việc
Điều 20 “Luật bảo vệ văn vật Nước CHND Trung Hoa”
144
Phê duyệt phương án thiết kế công trình sẽ tiến hành xây dựng trong khu vực bị khống chế xây dựng của đơn vị bảo vệ văn vật cấp thành phố
Bàn làm việc của Sở văn hóa tại Tòa nhà xét duyệt hành chính của thành phố
20 ngày làm việc
Điều 18 “Luật bảo vệ văn vật Nước CHND Trung Hoa”
145
Phê duyệt việc tu sửa các của cácd đơn vị bảo vệ văn vật cấp thành phố
Bàn làm việc của Sở văn hóa tại Tòa nhà xét duyệt hành chính của thành phố
30 ngày làm việc
Điều 21 “Luật bảo vệ văn vật Nước CHND Trung Hoa”
146
Phê duyệt việc xây dựng công trình hoặc dẫn nổ, khoan dò, đào xúc… trong phạm vi bảo vệ của các đơn vị bảo vệ văn vật cấp huyện
Bàn làm việc của Sở văn hóa tại Tòa nhà xét duyệt hành chính của thành phố
20 ngày làm việc
Điều 17 “Luật bảo vệ văn vật Nước CHND Trung Hoa”
147
26. Cục thủy lợi thành phố Nam Ninh
Cấp phát giấy phép lấy nước
Bàn làm việc của Cục thủy lợi tại Tòa nhà xét duyệt hành chính của thành phố
5 ngày làm việc
“ Luật về tài nguyên nước của Nước CHND Trung Hoa”, “Điều lệ quản lý trưng thu phí tài nguyên nước và giấy phép lấy nước”
148
Thẩm tra xây mới, cải tạo cửa thải tại sông hồ, hồ chứa nước, mương
Bàn làm việc của Cục thủy lợi tại Tòa nhà xét duyệt hành chính của thành phố
20 ngày làm việc
“ Luật về tài nguyên nước của Nước CHND Trung Hoa”, “Điều lệ quản lý sông ngòi Nước CHND Trung Hoa” (sắc lệnh số 3 của Quốc vụ viện), “Quy định thực thi ‘Luật về tài nguyên nước Nước CHND Trung Hoa’ của Khu tự trị dân tộc Choang - Quảng Tây”
149
Xét duyệt báo cáo luật chứng tài nguyên nước trong các dự án xây dựng
Bàn làm việc của Cục thủy lợi tại Tòa nhà xét duyệt hành chính của thành phố
30 ngày làm việc
“Quyết định của Quốc vụ viện cấp giấy phép hành chính cho các hạng mục đã xét duyệt hành chính cần bảo lưu” (sắc lệnh số 412 của Quốc vụ viện)
150
Phê d uyệt việc tu sửa hồ chứa nước của tổ chức kinh tế tập thể nông thôn
Bàn làm việc của Cục thủy lợi tại Tòa nhà xét duyệt hành chính của thành phố
20 ngày làm việc
“Quy định thực thi ‘Luật về tài nguyên nước Nước CHND Trung Hoa’ của Khu tự trị dân tộc Choang - Quảng Tây”
151
Ý kiến thẩm tra phương án xây dựng công trình trong phạm vi quản lý sông ngòi
Bàn làm việc của Cục thủy lợi tại Tòa nhà xét duyệt hành chính của thành phố
20 ngày làm việc
“Luật về tài nguyên nước Nước CHND Trung Hoa”, “Điều lệ quản lý sông ngòi Nước CHND Trung Hoa”, “Quy định về quản lý dự án xây dựng trong phạm vi quản lý sông ngòi”, “Điều lệ quản lý sông ngòi Khu tự trị dân tộc Choang - Quảng Tây”, “Điều lệ quản lý sông ngòi và xây dựng đê phòng hộ thành phố Nam Ninh”
152
Phê duyệt vị trí và giới hạn thi công công trình trên đất chiếm dụng sông hồ
Bàn làm việc của Cục thủy lợi tại Tòa nhà xét duyệt hành chính của thành phố
20 ngày làm việc
“Luật phòng chống lũ lụt Nước CHND Trung Hoa”
153
Xét duyệt việc chặt phá rừng phòng hộ trên đê, kè, khu vực rừng dự trữ
Bàn làm việc của Cục thủy lợi tại Tòa nhà xét duyệt hành chính của thành phố
10 ngày làm việc
 “Luật phòng chống lũ lụt Nước CHND Trung Hoa”, Điều lệ quản lý công trình thủy lợi Khu tự trị dân tộc Choang - Quảng Tây”
154
Phê duyệt việc chiếm dụng tạm thời với diện tích quá 200m2thuộc khu vực quản lý sông ngòi dưới nước hoặc trên bờ
Bàn làm việc của Cục thủy lợi tại Tòa nhà xét duyệt hành chính của thành phố
10 ngày làm việc
“Điều lệ quản lý sông ngòi và xây dựng đê phòng hộ thành phố Nam Ninh”
155
Phê duyệt việc chiếm dụng tạm thời khu vực quản lý sông ngòi dưới nước hoặc trên bờ
Bàn làm việc của Cục thủy lợi tại Tòa nhà xét duyệt hành chính của thành phố
10 ngày làm việc
“Điều lệ quản lý sông ngòi và xây dựng đê phòng hộ thành phố Nam Ninh”
156
Phê duyệt thi công công trình chiếm dụng nguồn nước tưới tiêu trong nông nghiệp
Bàn làm việc của Cục thủy lợi tại Tòa nhà xét duyệt hành chính của thành phố
15 ngày làm việc
Quyết định của Quốc vụ viện cấp giấy phép hành chính cho các hạng mục đã xét duyệt hành chính cần bảo lưu”
157
Nghiệm thu các công trình đã hoàn thành và các kiến trúc xây mới trên đê phòng hộ
Bàn làm việc của Cục thủy lợi tại Tòa nhà xét duyệt hành chính của thành phố
15 ngày làm việc
Điều lệ quản lý sông ngòi Nước CHND Trung Hoa
158
Phê duyệt khời công công trình thủy lợi
Bàn làm việc của Cục thủy lợi tại Tòa nhà xét duyệt hành chính của thành phố
15 ngày làm việc
“Quy định tạm thời quản lý dự án công trình thủy lợi” (số [1995]128 Sở xây dựng thủy lợi - Bộ thủy lợi), “Quy định tạm thời quản lý trình tự xây dựng công trình thủy lợi” (số [1998]16 Sở xây dựng thủy lợi - Bộ thủy lợi), “Quy định quản lý xây dựng cơ bản thủy lợi Quảng Tây” (số [1998]9 Cục thủy điện Quảng Tây), “Thông tư về việc cấp phép thi công công trình xây dựng cơ bản thủy lợi “ (số 12[2004] Sở xây dựng thủy lợi Quảng Tây)
159
Phê duyệt phương án bảo tồn đất và nước trong các dự án xây dựng đường sắt, đường bộ, công trình thủy lợi, mở doanh nghiệp khai khoáng, nhà máy điện, và các doanh nghiệp công nghiệp cỡ lớn và vừa cũng như cá thể đăng ký khai thác tại khu vực vùng núi, đồi, gió cát
Bàn làm việc của Cục thủy lợi tại Tòa nhà xét duyệt hành chính của thành phố
10 ngày làm việc
Quy định trong điều 15, 19 “Luật bảo tổn đất và nước Nước CHND Trung Hoa”, Điều 8, 12, 14, 15 “Điều lệ thực thi Luật bảo tổn đất và nước Nước CHND Trung Hoa” , Điều 17 “Luật đánh giá tài nguyên môi trường”;Điều 14, 21 “Quy định thực thi “bảo tổn đất và nước Nước CHND Trung Hoa” của Khu tự trị dân tộc Choang - Quảng Tây”, “Quy định quản lý phương án bảo tổn đất và nước xây dựng khai thác”, “Quy định quản lý biên soạn, báo cáo, xét duyệt phương án bảo tồn đất và nước đối với các dự án xây dựng khai thác” công văn số 1993]5 của nhà nước
160
Duyệt dự thẩm báo cáo về ảnh hưởng của công trình thủy điện, thủy lợi đến môi trường
Bàn làm việc của Cục thủy lợi tại Tòa nhà xét duyệt hành chính của thành phố
10 ngày làm việc
Quy định trong điều 15, 19 “Luật bảo tổn đất và nước Nước CHND Trung Hoa”, Điều 8, 12, 14, 15 “Điều lệ thực thi Luật bảo tổn đất và nước Nước CHND Trung Hoa” , Điều 17 “Luật đánh giá tài nguyên môi trường”, Điều 14, 21 “Quy định thực thi “bảo tổn đất và nước Nước CHND Trung Hoa” của Khu tự trị dân tộc Choang - Quảng Tây”, “Quy định quản lý phương án bảo tổn đất và nước xây dựng khai thác”, “Quy định quản lý biên soạn, báo cáo, xét duyệt phương án bảo tồn đất và nước đối với các dự án xây dựng khai thác” công văn số 1993]5 của nhà nước
161
27. Sở vệ sinh dịch tễ thành phố Nam Ninh
Phê duyệt thành lập cơ sở y tế không có giường bệnh hoặc ít hơn 100 giường bệnh (bao gồm cả Đông y), và Cấp phát, thẩm tra giấy phép hành nghề của các cơ sở y tế (013)
Bàn làm việc Sở vệ sinh dịch tễ tại Tòa nhà xét duyệt hành chính của thành phố
25 ngày làm việc
“Điều lệ quản lý cơ sở y tế” (sắc lệnh số 149 của Quốc vụ viện), “Điều lệ về thuốc Đông y” (sắc lệnh số 374 của Quốc vụ viện)
162
Đăng ký dùng thuốc tĩnh mạch (014)
Bàn làm việc Sở vệ sinh dịch tễ tại Tòa nhà xét duyệt hành chính của thành phố
10 ngày làm việc
“Quy định tạm thời về quản lý cơ sở y tế Khu tự trị dân tộc Choang - Quảng Tây”
163
Cấp phát giấy phép hành nghề cho cơ sở y tế không có giường bệnh hoặc ít hơn 100 giường bệnh (bao gồm cả Đông y) (015)
Bàn làm việc Sở vệ sinh dịch tễ tại Tòa nhà xét duyệt hành chính của thành phố
30 ngày làm việc
“Luật hành nghề của bác sỹ”, “Điều lệ quản lý cơ sở y tế” (sắc lệnh số 149 Quốc vụ viện), “Điều lệ về thuốc Đông y” (sắc lệnh số 374 của Quốc vụ viện)
164
Phê duyệt thay đổi địa điểm, loại hình, phạm vi hành nghề của các bác sỹ thuộc cơ sở y tế không có giường bệnh hoặc ít hơn 100 giường bệnh (bao gồm cả Đông y) (016)
Bàn làm việc Sở vệ sinh dịch tễ tại Tòa nhà xét duyệt hành chính của thành phố
30 ngày làm việc
“Luật hành nghề của bác sỹ”, “Điều lệ quản lý cơ sở y tế” (sắc lệnh số 149 Quốc vụ viện), “Điều lệ về thuốc Đông y” (sắc lệnh số 374 của Quốc vụ viện)
165
Giấy phép hành nghề của các cơ sở y tế, bảo vệ sức khỏe kiểm tra y học trước khi kết hôn (018)
Bàn làm việc Sở vệ sinh dịch tễ tại Tòa nhà xét duyệt hành chính của thành phố
30 ngày làm việc
“Quy định thực thi luật bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em” (sắc lệnh 308 Quốc vụ viện)
166
Giấy phép tư cách nhân viên kiển tra y học trước khi kết hôn, phẫu thuật thắt ống dẫn trứng, nạo hút thai (019)
Bàn làm việc Sở vệ sinh dịch tễ tại Tòa nhà xét duyệt hành chính của thành phố
30 ngày làm việc
“Quy định thực thi luật bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em” (sắc lệnh 308 Quốc vụ viện)
167
28. Sở giao thông thành phố Nam Ninh
Cấp giấy phép kinh doanh vận tải hành khách đường bộ và tăng thêm tuyến xe vận tải hành khách
Bàn làm việc Sở giao thông tại Tòa nhà xét duyệt hành chính của thành phố
10 ngày làm việc
“Điều lệ vận tải đường bộ Nước CHND Trung Hoa”
168
Giấy phép kinh doanh vận tải hàng hóa đường bộ
Bàn làm việc Sở giao thông tại Tòa nhà xét duyệt hành chính của thành phố
5 ngày làm việc
“Điều lệ vận tải đường bộ Nước CHND Trung Hoa”
169
Giấy phép vận tải đường bộ hàng nguy hiểm (kinh doanh và phi kinh doanh)
Bàn làm việc Sở giao thông tại Tòa nhà xét duyệt hành chính của thành phố
10 ngày làm việc
“Điều lệ vận tải đường bộ Nước CHND Trung Hoa”
170
Giấy phép kinh doanh địa điểm vận tải đường bộ, kinh doanh sửa chữa xe cơ động, giấy phép nghiệp vụ đào tạo lái xe
Giấy phép kinh doanh địa điểm vận tải hàng hóa đường bộ
Bàn làm việc Sở giao thông tại Tòa nhà xét duyệt hành chính của thành phố
10 ngày làm việc
“Điều lệ vận tải đường bộ Nước CHND Trung Hoa”
Thayđổi giấy phép kinh doanh địa điểm vận tải hành khách đường bộ và chủ thể kinh doanh, địa chỉ kinh doanh
10 ngày làm việc
“Điều lệ vận tải đường bộ Nước CHND Trung Hoa”
Giấy phép điểm dịch vụ kinh doanh chuỗi sửa chữa xe cơ động
5 ngày làm việc
“Điều lệ vận tải đường bộ Nước CHND Trung Hoa”
Giấy phép kinh doanh sửa chữa ô tô loại 1, loại 2
10 ngày làm việc
“Điều lệ vận tải đường bộ Nước CHND Trung Hoa”
Giấy phép kinh doanh sửa chữa ô tô loại 3
5 ngày làm việc
“Điều lệ vận tải đường bộ Nước CHND Trung Hoa”
Giấy phép kinh doanh sửa chữa xe máy
5 ngày làm việc
“Điều lệ vận tải đường bộ Nước CHND Trung Hoa”
Giấy phép kinh doanh đào tạo lái xe cơ động
10 ngày làm việc
“Điều lệ vận tải đường bộ Nước CHND Trung Hoa”
171
Giấy phép kinh doanh chở khách bằng taxi
Bàn làm việc Sở giao thông tại Tòa nhà xét duyệt hành chính của thành phố
10 ngày làm việc
Trình tự thực thi giấy phép hành chính giao thông (sắc lện số 12 năm 2004 Bộ giao thông)
172
Xét duyệt cho các dự án xây dựng phải chiếm dụng hoặc đào bới lòng đường hoặc phải thay đổi tuyến đường
Bàn làm việc Sở giao thông tại Tòa nhà xét duyệt hành chính của thành phố
10 ngày làm việc
“Quy định quản lý đường”
173
Phê duyệt việc đặt các biển báo khác ngoài biển báo đường bộ được đặt trong phạm vi đất dùng của đường quốc lộ
Bàn làm việc Sở giao thông tại Tòa nhà xét duyệt hành chính của thành phố
5 ngày làm việc
“Quy định quản lý đường”
174
Giấy phép tăng thêm tàu khách, tàu chở hàng nguy hiểm
Bàn làm việc Sở giao thông tại Tòa nhà xét duyệt hành chính của thành phố
10 ngày làm việc
Trình tự thực thi giấy phép hành chính giao thông (sắc lện số 12 năm 2004 Bộ giao thông)
175
Giấy phép vận tải đường thủy có tính chất kinh doanh (bao gồm xây dựng, mở, thay đổi phạm vi kinh doanh, sáp nhập, phân tách các doanh nghiệp vận tải đường thủy)
Bàn làm việc Sở giao thông tại Tòa nhà xét duyệt hành chính của thành phố
10 ngày làm việc
“Quy định chi tiết thực thi điều lệ quản lý vận tải đường thủy”
176
Giấy phép kinh doanh dịch vụ vận tải đường thủy (bao gồm mở, thay đổi phạm vi kinh doanh, sáp nhập, phân tách các doanh nghiệp dịch vụ vận tải đường thủy và thực hiện nghiệp vụ xếp dỡ hàng tại cảng)
Bàn làm việc Sở giao thông tại Tòa nhà xét duyệt hành chính của thành phố
10 ngày làm việc
“Điều lệ quản lý ngành dịch vụ vận tải đường thủy Nước CHND Trung Hoa”
177
Giấy phép kinh doanh cảng
Bàn làm việc Sở giao thông tại Tòa nhà xét duyệt hành chính của thành phố
10 ngày làm việc
 “Luật về cảng Nước CHND Trung Hoa”
178
Phê duyệt thi công công trình đường bộ, đường thủy
Bàn làm việc Sở giao thông tại Tòa nhà xét duyệt hành chính của thành phố
20 ngày làm việc
 “Luật đường bộ Nước CHND Trung Hoa”
179
Thay đổi địa điểm khởi hành và điểm dừng nghỉ của xe khách đang kinh doanh
Bàn làm việc Sở giao thông tại Tòa nhà xét duyệt hành chính của thành phố
5 ngày làm việc
“Điều lệ vận tại đường bộ”, Quy định quản lý bến xe khách và vận tải hành khách đường bộ”
180
29. Cục nhân sự thành phố Nam Ninh
Xét duyệt tuyển dụng công chức
Phòng quản lý công chức
20 ngày làm việc
Tùy theo yêu cầu công việc
181
Xét duyệt việc tuyển dụng nhân viên công khai (tổ chức thi sát hạch) của các đơn vị hành chính sự nghiệp
Phòng nhân lực lưu động
15 ngày làm việc
Tùy theo yêu cầu công việc
182
Xét duyệt điều động nhân sự
Phòng nhân lực lưu động
15 ngày làm việc
Tùy theo yêu cầu công việc
183
Xét duyệt Thẻ cư trú
Phòng nhân lực lưu động
10 ngày làm việc
“Quy định tạm thời về chế độ ‘Thẻ cư trú Khu tự trị dân tộc Choang - Quảng Tây’ để thực thi việc thu hút nhân tài vào Khu tự trị dân tộc Choang - Quảng Tây” (văn bản số [2005]27 do HĐND Quảng Tây ban hành)
184
Xét duyệt tăng lương hưu cho công nhân hưu trí
Phòng quản lý lương, phúc lợi và hưu trí
Lập tức
Tùy theo yêu cầu công việc
185
认定Xác nhận đẳng cấp kỹ thuật cho nhân viên kỹ thuật
Phòng quản lý lương, phúc lợi và hưu trí
7 ngày làm việc
Tùy theo yêu cầu công việc
186
Xét duyệt hành chính cho nhân viên xuất cảnh công vụ
Trung tâm nhân lực
5 ngày làm việc
Tùy theo yêu cầu công việc
187
30. Sở tài chính thành phố Nam Ninh
Cấp phát “Chứng nhận tư cách hành nghề kế toán”
Phòng quản lý kê toán
Lập tức
“Quy định quản lý tư cách hành nghề kế toán” (sắc lệnh số 26 Bộ Tài chính”
188
Cấp phát “Giấy phép đại lý làm sổ sách”
Phòng quản lý kê toán
10 ngày làm việc
“Quy định quản lý đại lý làm sổ sách” (sắc lệnh số 27 Bộ Tài chính)
 


Copyright Nanning Municipal Government All Rights Reserved.
englishinfo@nanning.gov.cn Your kindly feedback will be highly expected.