• Quận Hưng Ninh xây dựng toàn chuỗi sản nghiệp về gà công nghiệp
  • Quận Lương Khánh tích cực phát triển “Nền kinh tế ban đêm”
  • Bắt đầu kỳ thi thể thao dành cho trung học cơ sở ở thành phố Nam Ninh năm 2022
  • Thành phố Nam Ninh tổ chức diễn tập thực chiến tổng hợp về phòng chống dịch bệnh Covid-19 năm 2022